Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Medžioklė Vilniaus krašte prieš 50 metų

Norėtumėme atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, jog straipsnis parašytas 1940 m., todėl jame pasakojama apie medžiokles prieš beveik 150 m. Prieš 50 metų, gyvendamas Vilniaus krašte, galėjau medžioti, kiek tik norėjau. Mano medžioklės plotas tęsėsi taip toli, kaip dangus dengė žemę: visur ir visi mane pažino, ir man nebuvo nei ribų, nei kliūčių. Turėjau gerų […]

Vėjo reikšmė medžioklei

Kiekvienas medžiotojas turi būti gerai susipažinęs su vėjo sąlygomis ir medžiodamas prie vėjo sąlygų atitinkamai prisitaikinti. Neatkreipimas į vėją reikiamo dėmesio dažnai gali būti tiesioginė ir vienintelė nenusisekusios medžioklės priežastis: vėjo padedamas, gyvis laiku pajunta medžiotojo buvimą ir suspėja pasišalinti. Pavėjui nuo medžiotojo esąs gyvis savo puikia uosle užuodžia jį, o užuodęs, joks laukinis gyvis […]

Medžioklė su prijaukintu hepardu

Persijos karaliai ir Indijos radžos visuomet laikydavo savo medžioklėms prijaukintus hepardus). Reikia pastebėti, kad tas grobuonis pagauna savo auką — mažas antilopes — me­džiodamas jas. Susekęs besiganančią bandą, he­pardas retai gali pulti ją iš pasalų, nes antilo­pės dar iš tolo užuodžia žvėrį ir ima bėgti. Pa­prastai hepardas vejasi kokį nors atskirą gyvulį, kurį ir pagauna […]

Dirbtinis atrinkimas ir racionalūs medžioklės būdai

XIX amžiaus pradžioja imta rūpintis mūsų gamtoje gyvenančios floros ištekliais bei jų likimu. Ko gero vienas pirmųjų straipsnių apie selekcinių medžioklių būtinybę mūsų senelių ir prosenelių laikais.  Mažėjant natūraliems gamtos turtams, me­džiotojas pradeda rūpintis, kad šiuos turtus išlai­kytų tam tikroje pusiausvyroje, o kai kada net padidintų juos ir kad gautų iš jų kuo daugiau naudos, […]

Medžioklėje su skalikais

Trys „prisiekę“ medžiotojai susitarėme iš Panevėžio arkliais važiuoti į Pišos mišką pamedžioti su skalikais. Išvažiavome gerokai prieš auštant, nes iki medžioklės vietos buvo 15 kilometrų kelio. Auštant mes trys ir keturi mūsų padėjėjai — skalikai pamiškės ūki­ninko kieme išvirstame iš vežimo. Čia pat medžiojamas miškas. Skali­kai plėšiasi nuo diržų. Tačiau mes jų neleidžiame, nes laukiame […]

Žemaičių medžioklės

Dar 1861 metų Kauno gubernijos at­mintinėje knygelėje minima, kad Telšių apskrityje yra daug žvėrių, o retsykiais sutinkamos net rudosios meškos. Eržvilkietis medžiotojas Antanas Umantas, per 40 metų ištarnavęs savo apylinkės girininkijoje eiguliu, pasakodamas tėvo, ir­gi Antano (1862—1945), prisiminimus, sa­kė, jog kaip dabar tarp neaprėpiamų aria­mų plotų matyti miškeliai, taip tėvo jau­nystėje tarp nepraeinamų miškų ariamų […]

Medžioklės kultūra – tai tradicijos

Kolektyvinės medžioklės Lietuvoje turi gilias tradicijas. Kai kurios me­džiotojų draugijos, atskiri būreliai sten­giasi puoselėti ir turtinti medžioklės papročius. Medžiotojų etikos pagrindai nuo žilos senovės perduodami iš kar­tos į kartą. Mūsų tėvai ir protėviai žinojo, kad reikia sudaryti galimybę medžiojamam paukščiui arba žvėriui išsigelbėti; nešauti plaukiančios an­ties, miegančio kiškio, vieną kartą jau išsigelbėjusio, pavyzdžiui, perplaukusio per upę, žvėries. […]

Įdomios medžioklės

Savo vardą keklikai, be Jokios abejonės, gavo dėl būdingos savo giesmės „ke-ke- lik”, „ke-ke-lik”. Vidurinėje Azijoje jų vietinis pavadinimas taip pat „kavk, kach- lik”. Keklikai, arba akmeninės kurapkos, gy­vena Kaukazo, Užkaukazės, Vidurinės Azi­jos ir Pietų Kazachstano kalnų rajonuo­se. Pamyro Alajuje je pakyla vos ne iki keturių kilometrų virš jūros lygio. Kekli­kai paplitę nuo Alpių (Balkanuose, […]

X