Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Apie šaudymą šratais

Kiekvieno medžiotojo ir šaulio – sportininko idealas — 100% pataikymų. Kiekvienam medžiotojui svarbu gerai šaudyti ne tik dėl to, kad tas sudaro jam didelį malonumą medžioklėje ar sportiniame šaudyme, bet ir kitais sumetimais. Aš turiu galvoje nelaimingus nevykusiai šaudytus gyvius: pabėga jie nuo tokio blogo šaulio sukruvinti, su sulaužytais kaulais ir kur nors miško tankumyne […]

Draugas

Sklaidydamas savo medžioklinių užrašų lapus, prisiminiau vieną epizodėlį iš senų laikų, iš rusų revoliucijos pradžios laikotarpio, begyvenant Rusijoje „tremtinio“ teisėmis. Kadangi tas epizodėlis tikrai pergyventas ir giliai įstrigęs į mano atmintį, noriu, nors apkarpytai, trumpai, jį čia atpasakoti. Neatsižvelgdamas ne tik į visus nepatogumus, bet stačiai ir daugybę nemalonumų, kurių tuomet reikėdavo patirti, bevažiuojant geležinkeliu, […]

Medžioklės sezono pradžia

Sekmadienį, spalio 15-ąją, prasideda aktyvusis medžioklės sezonas. Nuo tos dienos leidžiama medžioti žvėris juos varant. Tai būdas, kai medžiojamieji gyvūnai išvaromi į medžiotojų liniją. Iki sezono pradžios vyko selektyvi kanopinių žvėrių medžioklė, daugiau dėmesio skiriant patinų atrankai. Tikimasi, kad medžioklės varant padės reguliuoti šernų gausą. Juos medžioti dabar leidžiama visus metus, tačiau ne visi medžioklės […]

Iš “populiariojo” ožio medžioklės

Paskubomis artėjo vakaras. Miškas, pasinėręs besileidžiančios lie­pos mėnesio saulės aukso spinduliuose, buvo beeinąs miegoti. Buvo ypatinga diena. Nepakenčiamoje kaitroje uodai negailestin­gai sukapojo mane iki kraujo. Kraujas siauromis srovelėmis sruveno nuo aptinusio veido ir rankų. Pažvelgiau į laikrodį — artinosi aštunta valan­da. Po ištisos valandos vaikymo be paliovos tebepuolančių uodų, išvar­gęs ir nuskaustas, nenorėdamas baidyti netoliese […]

Nuotykis stirnų medžioklėje

Pereitą vasarą bemedžiodamas pergyvenau gan keistą nuotykį, kurį jums noriu papasakoti. Sulaukęs šeštadienio, imu ilgai „rūdijusį“ šautuvą ir motorinio arkliuko pagalba atsiduriu 13 km nuo miesto, pas pažįstamą ūkininką medžiotoją. Mat, turėdamas laisvo laiko, sumaniau pamėginti savo laimę. „Gal gi išeis koks ožiukas“, galvoju eidamas pažįstamojo tro­bon. Tačiau, kaip pasirodė, draugas turįs daug darbo lauke […]

Idealus šuo

Kartą, bevartydamas dienraščius, užtikau skelbimą, kuriame buvo skelbiama, kad dėl iš­vykimo į užsienį parduodamas grynakraujis angliškas seteris. Medžioklės sezonas prasidėjo, o aš šuns ne­turėjau. Tad negaišdamas, sekančią dieną anksti rytą vykstu nurodytu adresu. Surandu šeimininką ir šunį. Prisistatom ir vienu žodžiu susipažįstam kaip medžiotojai. Po medžiokliškos įžangos prieinam prie reikalo. Šeimininkas, jau pagyvenęs žmogus, de­monstruoja […]

Dar vienas puslapis

Medžioklės atgimimas Lietuvoje po pir­mojo pasaulinio karo siejamas su profe­soriaus Tado Ivanausko veikia. Ir tai tiesa. Bet dažnai pamirštama paminėti jo vyresnįjį kolegą — žinoma miškininką profesorių Povilą Matulionį (1860 — 1932). P. Matulionis parašė per 100 įvairių knygų, straipsnių, parengė plakatų, žemėlapių. Prisimindamas P. Matulionį, Antanas Kvedaras 1957 metais rašė, jog 1902 me­tais P. […]

Mūsų tauriųjų elnių ragai

Praėjo beveik porą mėnesių, kuomet Lietuvoje prasidėjo tauriųjų elnių medžioklės. Jų medžioklės terminas nuo rugpjūčio 15 (kuomet medžioti gali tik selekcininkai). Antramečiai patinai medžiojami iki gruodžio 31 dienos, vyresnius iki lapkryčio 15 dienos. Rugsėjo 1 dieną prasideda tauriųjų elnių jauniklių patelių, antramečių bei bergždžių patelių medžioklė. Patelės medžiojamos iki gruodžio 31 d., jaunikliai – iki vasario […]

Po šūvio į mažą žverį ar paukštį

Medžiotojas privalo žinoti, kaip elgiasi pašauti smulkūs žvėreliai ir paukščiai. Kai šratai pataiko kiškiui į galvą, jis aukštai pašoka ir žūva vietoje. Jei tuo pat metu buvo kliudyta ir krūtinės ląsta, žvėrelis ore kelis kartus apsiverčia ir krinta ant žemės negyvas. Patalkius į plaučius, kiškis dar gana toli nubėga ir po kelių savotiškų šuolių krinta. Kartais […]

Šernų selekcija

Viename Vokietijos medžioklės rajone, netoli Burgo miesto, etologas mėgėjas Heincas Mainhardtas aštuonerius metus kas­dien stebėjo šernų bandos gyvenimą. Šer­nai prie jo priprato. Ir jis tapo bandoje „savu” — lyg ir jos nariu. Savo stebėji­mus H. Mainhardtas aprašė knygoje „Ma­no gyvenimas tarp šernų”. Knygoje ne­maža išvadų, rekomendacijų, kaip tvarkyti šernų ūkį. Publikuojame kai kurias pastabas apie šernų […]

X