7807 478389492254818 427013051 n - Medžioklė su "krikšte"

Medžioklė su “krikšte”

Medžioklės taktika

Tarp kitų šios medžio­klės būdų noriu paminėti Rusijos medžioklės bū­dą, kurį vadina „ochota s krugovoj utkoj“. Ar Lietuvoje toks būdas vartojamas — nežinau, nes man neteko girdėti, bet aš jį savotiškai vadinu: „medžioklė su krikšte“.

Neminėsiu jokių gamtos grožybių, tik pasi­stengsiu kiek galėdamas aprašyti medžioklės tech­niškąją pusę ir savo pirmos medžioklės įspūdžius.

Kartą draugas pakvietė mane į šios rūšies medžioklę. Atsakiau, jog aš neturiu krikštės, bet draugas pastebėjo, jog ir jis neturi. Palydovai sa­vo turės.

Padėkojęs už pasiūlymą, maloniai sutikau.

Sutartą dieną ir valandą buvau pas jį. Liepė pakinkyti arklius; sėdom ir nuvažiavom į gretimą kaimą, apie 5 km. atstumo, kur gyveno palydo­vai. Palydovai laukė, į du laiveliu buvo sukrauta žabų; eglių šakų, keletas akmenų, medinių ančių ir pintinė su gyvąja krikšte. Sėdom kiekvienas į atskirą laivelį ir plaukėm į medžioklės vietą. Plau­kėm siauru upeliuku, geriau pasakius, grioviu. Priplaukę prie pirmo ežerėlio susitarėm, kad aš lauksiu vietoje, o jis plauks toliau į kitą ežerėlį.

Aš pirmą kartą dalyvavau tokioj medžioklėj, todėl visa kas mane labai stebino.

Priplaukus krantą aš išlipau, o palydovas iš­krovė žabus ir nuplaukė 10—15 žingsnių nuo kranto, aprišo virvelėmis akmenis, galus virvelių pririšo prie žiedo, įtaisyto apačioje kiekvienos medinės anties, ir įmetęs akmenį į vandenį palei­do medinę antį ant vandens. Tuo būdu buvo pa­leistos septynios antys. Sugrupavo jas po 2—3 į vieną grupę. Iš tolo atrodė plaukiojęs nedidelis ančių būrelis. Atlikęs šį darbą, išsiėmė iš pinti­nės naminę raibą antį „krikštę“. Krikštės deši­nioji koja aukščiau pirštų buvo užmauta pusant­ro piršto platumo odiniu žiedu, kuris buvo ap­rištas nestora virvele. Kitas virvelės galas buvo pririštas prie akmens. Krikštę paleido plaukti 5—7 žingsnių atstume nuo medinių ančių gru­pės. Greta krikštės, tokiu pat būdu, paleido nu­pjautą rąsto ritinį. Ritinys reikalingas, kad krikšte nuilsusi ar nušalusi, galėtų užkopti ant ritinio ir ramiai atsilsėti. Po to prisiyrė kraštą. Ištraukė pusę laivelio į krantą, apstatė jį žabais ir eglių šakelėmis. Tuo ir baigėsi medžioklės paruošiama­sis darbas. Saulutė buvo aukštai. Skraidė būriai ančių. Čia prašvilpė švilpęs, čia praūžė smailauodegės, čia skraidė rudgalvės krikliukės, štai žaibo greitumu pralėkė dryžgalviai krikliai (kleketukai), tolumoj girdėti stori plačiasnapių balsai, dar toliau girdimi didžiųjų ančių balsai, šalimis dejuoja tilvikai, gaidukai (batalionai) ir kuolingos. Triukšmas buvo gana didelis.

Palydovas labai gerai mokėjo vilioti klekeukus ir rudagalvius krikliukus, tad netrukus jų pora buvo nušauta: vienas rudgalvis, kitas dryžgalvis gaigaliukai. Krikšte labai tingiai ir, rodos, pro sapną retkarčiais sušukdavo.

Saulei nusileidus kilo dar didesni skrajojimai ir riksmai. Štai ne per toliausiai pasigirdo dus­lus gaigalo zelzenimas. Mūsų krikšte pradėjo aistringu balsu krykšti; juo gaigalas labiau arti­nosi, juo ji didesnį triukšmą kėlė ir tol rėkė, kol gaigalas, padaręs kelis ratus, nutūpė į medinių ančių tarpą. Nedavęs jam priplaukti prie krikštės nušoviau. Visą naktį riksmai nesiliovė ir nedavė ramiai miegoti. Mūsų krikšte beveik visą naktį be pertraukos rėkė. Auštant antras gaigalas nu­tūpė. Jį palydovas nušovė. Aš tingėjau keltis, nes labai mane vargino miegas.

Sėdėjau iki 8 vai. ryto. Dar nušoviau kitą didįjį ir tris krikliukus—gaigalus. Iš viso turėjau nušovęs aštuonis gaigalus. Draugui geriau pasi­sekė. Jis vienuoliką nušovė.

– Ar kiekviena naminė antis tinka tokiai medžioklei?

– Žinoma, gali tikti kiekviena, tik reikia, kad ji būtų raiba, panaši į laukines, išrinkta su didesne aistra ir savo metu atskirta nuo kitų ančių ir kad nebūtų prie jos prileistas gaigalas). Aistringa tuojau parodys save. Tinginė ir neaistringa ramiai sau tupės.

– Per kiek laiko prieš pradedant medžioti reikia nuo kitų ančių atskirti krikšte?

– Maždaug per 6—7 savaites. Kartais pa­kanka 3—4 savaičių.

Atsilyginęs su palydovu, širdingai padėkojęs draugui už suteiktą malonumą, sugrįžau namo.

Ši medžioklė taip man patiko, jog vėliau, kas pavasaris, stengdavausi 3—4 kartus medžioti su krikšte.

J. St-ius.

Rusijoje daugiausia naudojama tokiai medžiok­lei prijaukinta laukinė didžioji antis. Redaktoriaus pastaba.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*