eimena - Malonus pokštas

Malonus pokštas

Laiškai

Štai kokį laišką atsiuntė mūsų skaitytojas Alfonsas, kuriame papasakojo apie savo kovą su netikėtai užkibusia lašiša:

Praėjusių metų rugsėjo pabaigoje meškeriojau kiršlius ir upėtakius Žei­menoje. Žuvys kibo palyginti silpnai sugavau tik vieną kiršlį ir porą upėtakių. Diena buvo apsiniaukusi. Apie pusę antros Pabradėje, žemiau tilto, sraunumoje, ketvirto numerio švie­siai rudą šlapią muselę pasivijo žuvis tą parodė artėjanti bangelė. Trum­pai palaukęs užkirtau ir pajutau, kad pakliuvo ne eilinė žuvis. Ji iš karto metėsi prie dugno (apie 1,5 metro gy­lio, gal kokie aštuoni metrai nuo kran­to), o po to neskubėdama nuplaukė žemyn, visai lengvai ištraukusi apie 10 metrų valo. Kai tik sustojo, pavyko prisitraukti palyginti netoli — liko apie 8 metrus. Padariusi keletą plas­tiškų, bet triukšmingų šuolių, kuriuos vargais negalais pavyko sutramdyti, žuvis pagaliau prigludo prie dungno. Tada, virpant kaip stygai įtemptam va­lui, pamėginau išsiaiškinti, kokia tai bu­vo žuvis: per skaidrų vandenį pama­čiau išmėtytas tamsias retas dėmes. Jos ilgis galėjo siekti 80 centimetrų, pagal pasipriešinimą svėrė 5—6 kilo­gramus. Nuo kranto nusileidęs žiūro­vas susijaudinęs aiškino, kad žuvis siekė visą metrą ir paklausė, ką aš da­rysiąs, ar turiu graibštelį jai iškelti. Graibštelio tądien nebuvo, o žuvį mė­ginsiu varginti.

Žuvis prie dugno beveik nejudėdama tūnojo apie 20 minučių. Per tą laiką, įvairiai įtempdamas valą, ją mėginau prisitraukti artyn, bet ji nepajudėjo iš vietos kaip kelmas.

Kai žuviai, matyt, nusibodo laikytis prie dugno, ji lyg besimuistydama ėmė leistis pasroviui. Nutolus maždaug 20 metrų staiga pajutau, kad žuvis ima tarsi krūpčioti. Šitaip daro stambios žuvys prieš milžinišką šuolį, kurio daž­niausiai neįmanoma atlaikyti. Tačiau ilgai kovoti neteko: apie 25 metrų at­stumu žuvis keletą kartų staigiai ap­sivertė, galingai smūgiuodama iš van­dens iškišta 18—20 centimetrų pločio iškirpta uodega, o kai vanduo „užvi­rė”, pajutau, kad valas atsipalaidavo, taigi žuvis nutrūko.

— Nuėjo, — pratariau gana liūdnai.

Nuėjo, — atsidusęs gailiai pakartojo ir greta stovintis žiūrovas. Muselės kabliukas ir pavadėlis liko sveiki, tai­gi muselė buvo įstrigusi į nestiprų au­dinį.

Tačiau kova truko apie 40 minu­čių. Ir tiktai po to pajutau, kaip smar­kiai esu nuvargęs, beviltiškai kovoda­mas su visai nelauktai ne jai skirtą muselę pačiupusia lašiša, ..

Tezvimbia valai! Tesulinksta kotai!

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Solve : *
10 − 9 =