Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Kaip užšąla upės ir ežerai

“Mūsų girios” 1936 m. K. Ščesnulevičius Stovintieji vandenys – ežerai ir tekantieji — upės užšąla ne­vienodai, nepaisant to, kad abejuose atsitikimuose turima reikalo su tos pat sudėties vandeniu, vieno ir to paties šalčio veikiamų. Nesant vėjo, ežero vanduo užšąla, kai jo paviršiaus vanduo pa­siekia 0° C ir žemiau šalčiams šaldant. Jeigu užšalimo temperatūrai pasiekus ežerą […]

Kodėl medžiai meta savo lapus?

J. Sokas “Mūsų girios” 1939 m. Gamtoje viskas kitėja, viskas mainosi. Vieni pakitėjimai leng­vai pastebimi, kiti juntami ir tik tada juos pamatome, kada jie visai į save nepanašiais pasidaro. Gyvoji gamta, jau ji dėl to taip va­dinama, kad ji gyvena, kinta lengvai pastebimai žmonių akyse. Mums įdomiausia gyvosios gamtos dalis, tai augmenija, o iš augme­nijos […]

Ar bičių valstybė monarchiška ar demokratiška?

P. Dovydaitis “Kosmos” 1931 m. Kai kurių smulkesniu gyvulių gyvenimo santvarka siūlosi palygina­ma su žmonių gyvenimo santvarka ir vyksmais. Kai kurios vabzdžių rū­šys dėl to net yra vadinamos valstybėmis gyvenančiais vabzdžiais. Tokių vabzdžių geriausiai žinomi yra bitės ir skruzdės. Ypačiai bičių gyvenimas prašosi lyginamas su žmonių gyvenimu. Berods, tokių palyginimų visuo­met daugiau daro paviršutiniški gamtos […]

Iš kur parskrido mūsų paukščiai

Straipsnis iš mūsų istorijos puslapių apie paukščių stebėjimo pradžią Lietuvoje, apie paukščių žiedavimą ir surinktus duomenis apie jų migracijas. Kartu tai ir kreipimasis į mūsų krašto eigulius, kad jie, netekus Klaipėdos krašto su visu Ventės rago iškyšuliu, savomis išgalėmis, prisidėtu prie paukščių žiedavimo ir taip puoselėtu šiuos svarbius stebėjimus. Sparnuoti plunksnuočiai suteikia žmogui estetinį jausmą. […]

Girių reikšmė šalies gerovei

Vieno žmogaus gyvenimo nepakanka, kad būtu galima eksperimento (tyrimo) būdu susekt ir įrodyt, kokios reikšmės turi girios bet kurio krašto žemės kultūrai bendrai, o tuom drauge ir tautų gyvenimui. Todėl, šį klausimą sprendžiant, pirmoj eilėj tenka atsiklausti gyvenimo mokytojos — istorijos, kuri turi daug rimtu, įtikinamu pavyzdžiu, jog gyventoju gerovė yra artimai susijusi su jų […]

Fenologiniai stebėjimai

Būdami arti gamtos, su ja esame tiek susigyvenę, mums viskas atrodo taip paprasta, kad kartais nepastebime net pačių įdomiausių jos reiškinių. Sakysime, aušta pavasaris: vienas po kito grįžta paukščiai, sprogsta, žydi medžiai, balose kurkia varlės, skraido drugeliai — vis tai rodos nieko nepaprasta. Juk taip būna kas metai. Visai neateina nė galvon, kad visi panašūs […]

Šaltis miške

Didelis žiemos šaltis yra miško ir medžių priešas. Kaip žinome, juo toliau į šiaurę, juo sumedėjusi augmenija darosi mažesnė ir pa­galiau tam tikroje riboje miškas nebeauga visai. Pavyzdžiui, šiaurės pelkėse — tundrose auga vien keružiai beržai, kurie yra tiek aukšti, kiek tose vietose sniego prisninga. Lygiai taip pat aukštuose kal­nuose driekiasi kalnų pušis tiek aukštai, […]

Kaip žiemoja vabzdžiai

Atėjo žiema … Ji trim savo veiksniais gresia gyvių gyvybei. Pirmas veiksnys šaltis (jis betarpiškai veikia gyvio organizmą, jo kūną), antras badas ir trečias — staigus aplinkumos pasikeitimas (žemės, van­dens užšalimas ir pan.). Tačiau gyvybė per žiemą neišnyksta ir žie­ma nėra „mirties laikotarpiu“ — gyviai prisitaiko prie naujų žiemos aplinkybių ir pakenčia jas. Stebėdami gyvių […]

Naktis balose

Iš pat ryto graži diena. Vėjelio visiškai nėra, aplinkui viskas ramu. Tik paukščiai nenuoramos šen bei ten laksto, tarytum, nešioja kažkokius svarbius pranešimus, lyg skuba į kažkokius posėdžius. Aišku, kad nei pranešimų, nei posėdžių jie nedaro, bet dabar pavasaris, dėl to jie džiau­giasi, krykštauja, kaip ir kiekviena to meto sulaukusi gyva būtybė. Ypa­tingas judėjimas jaučiasi […]

Keturios gyvosios gamtos karalystės

Augalų veikiamo Žemės rutulio keitimosi vaizdą reikia šiek tiek patikslinti. Mat tikrieji augalai į fotosintezės procesą įsi­jungė gana vėlai — tik prieš du milijardus metų (tai mažiau kaip pusė visos Žemės istorijos). Iki tol fotosintezė vyko tik turinčiose chlorofilo bakteri­jose ir melsvadumbliuose (tačiau jos metu bakteri­jos molekulinio deguonies į aplinką neišskirdavo). Tiktai jie, melsvadumbliai ir […]

X