Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžioklė - page 2

Kailinių žvėrių odos lupimas ir džiovinimas

Medžioklės trofėjai
11056610523 a50aa98195 b - Kailinių žvėrių odos lupimas ir džiovinimas

Sezono metu sumedžiotus žvėris nevisi tinkamai nulupa ir džiovina. Dažnas medžiotojas vargsta kol nulupa žvėrelį per nasrus, arba išdžiovina, pripildamas pelenų ar avižų. Taip džiovinant, labai dažnai pasitaiko, kad oda sušunta ir plaukai pradeda slinkti. Sumedžiotąjį žvėrį lupant, reikia pasiguldyti ant stalo, ar kur kitur panašioje aukštumoje, aukštelninką. Aštriu smailu peiliu per­pjauti padą ir perrėžti…

Skaityti...

Laižyklos stirnoms

Medžiotojo dienos
biche 2783169 960 720 - Laižyklos stirnoms

Atrajojantieji gyviai virškinimui paleng­vinti reikalauja tam tikro kiekio druskos. Dėl to elniams ir stirnoms yra labai gera įtaisyti tam tikras druskos laižyklas. Paprasčiausia laižykla tai lovys, į kurį dedama druskos, maišytos su moliu. Bet geriau daryti laižyklos rėmų pavi­dalo. Rėmai daromi 70 cm. ilgio ir pločio, 50 cm. gilumo. Jie įleidžiami į žemę, tik viršutinį…

Skaityti...

Zuikių medžioklė

Medžioklės taktika
pexels photo 247373 - Zuikių medžioklė

Zuikiai medžiojami įvairiais būdais, bet čia norime aprašyti tik tris varymo būdus. Medžiojant zuikius varymu, pirmiausia ži­notina, kad jiems užvaryti reikia daugiau žmo­nių nei kitiems žvėrims, nes zuikiai moka pa­sprukti pro retoką varovų grandinę. Reikalin­gas žmonių skaičius nevienodas įvairiais lai­kais. Taip antai, anksti rudenį ar žiemą atolydžio metu reikia tankesnės varovų eilės, nes tada zuikiai…

Skaityti...

Koks turi būti tikras medžiotojas

Medžiotojo dienos
file000701156430 - Koks turi būti tikras medžiotojas

Plačioje visuomenėje paplitusi nuomonė, kad žmogus, turįs šautuvą ir juo šaudąs gyvius, yra medžiotojas, bet daugiau suprantąs žmogus greit prieis išvadą, kad gyvių šaudymas nėra esminis dalykas. Tokie žmonės, kurie domisi vien gyvių „pyškinimu“, jokiu būdu negali būti pavadinti medžiotojais. Jie — vien tik „šauliai — mėsininkai“ ir gyvių naikintojai. Iš tikro medžiotojo reikalaujamas idealus…

Skaityti...

Sibiro medžiotojai

Medžiotojo dienos
maxresdefault - Sibiro medžiotojai

Daug metų gyvendamas Rytų Sibire, Jeni­siejaus gubernijos Krasnojarsko mieste, turėjau progos šiek tiek susipažinti su to krašto me­džiotojais. Beribėj taigoj (Sibiro miškas) gausu sabalų, kiaunių, širmonėlių, lapių ir ypatingai daug vo­verių. Nestinga lūšių, rosomachų, lokių, brie­džių, elnių, iziubrių (kitaip maralų), stirnų, o paukščių — kurtinių, tetervų ir virbių nors rankomis gaudyk. Tundroje, upėse, ežeruose knibždėte…

Skaityti...

Susirėmimai su brakonieriais

Medžiotojo dienos
0212 - Susirėmimai su brakonieriais

Į brakonjierių reikia žiūrėti kaip į plėšiką. Jis labiausiai tuo skiriasi nuo plėšriojo žvėries, kad yra sunkiau sumedžiojamas. Kas apsiėmė apsaugoti medžioklės rajoną, tas turi nuolat budėti; jei dėl kurių nors priežasčių jis to negali kaip reikia atlikti, tai geriau ir nepradėti. Toks sargas neištesės savo pareigos eiti. Taip pat netinka ir žmogus bailus, bijąs…

Skaityti...

Bieloviežo girios medžioklės

Medžioklės istorija
1 953947 - Bieloviežo girios medžioklės

Jogailos ir Vytauto medžioklės Seniau Bieloviežo giria buvo gal didžiausia ir gražiausia Lietuvos valstybės giria. Dėl savo didumo ir gražumo, o ypač žvėrių — o jų tarpe stumbrų gausumo — ji gana anksti tapo didž. Lietuvos kunigaikščio nuosavybe ir buvo stropiai globojama. Iš seno didieji kunigaikščiai, o vė­liau ir Lenkų karaliai joj medžiodavo. Vėliau, kai…

Skaityti...

Atsiminimai iš medžioklių su taksais

Kinologija
dachshund2 - Atsiminimai iš medžioklių su taksais

Vis labiau ir labiau mažėja medžiojami plotai, smulkėja atskirų savininkų žemės, daugiau ran­dasi sienų, tvorų ir uždraustų medžioti vietų. Taip mėgstama Lietuvoje iš senų senovės medžioklė su skalikais, rodos, aiškiai eina prie galo. Reikia manyti, kad ilgainiui, kaip ir Vokie­tijoje ji galu gale bus visai įstatymų suvaržyta. Nors aš pats esu didelis tos medžioklės mėgėjas…

Skaityti...

Iš mano medžioklės dienyno

Medžiotojo dienos
fox 1748640 960 720 - Iš mano medžioklės dienyno

1926 m. grudžio mėn. 9 d. „Spaudpelkėje“ nušoviau lapiną. Svėrė 6 klgr. 300 gr. Apykaklė ir uodegos galas balti. Kailis širvai raudonas, puikus. Aš sėdėjau ant kelmo pakraštyje „Spaudpelkės” ir klausiaus. Miškas buvo giliai prisnigtas ir rymojo lyg apsnūdęs. Apaugusi menkais nu­skurusiais berželiais ir pušelaitėmis, Spaudpelkė atrodė kaip kokia mieganti karalystė. Jos pakraščiuose augo tankūs…

Skaityti...

Medžioklė su prijaukintu hepardu

Medžioklės taktika
hunting cheetah - Medžioklė su prijaukintu hepardu

Persijos karaliai ir Indijos radžos visuomet laikydavo savo medžioklėms prijaukintus hepardus). Reikia pastebėti, kad tas grobuonis pagauna savo auką — mažas antilopes — me­džiodamas jas. Susekęs besiganančią bandą, he­pardas retai gali pulti ją iš pasalų, nes antilo­pės dar iš tolo užuodžia žvėrį ir ima bėgti. Pa­prastai hepardas vejasi kokį nors atskirą gyvulį, kurį ir pagauna…

Skaityti...

Laukinis kalakutas

Medžiotojo dienos
60da9c0c98a8b80c9dc19d5963a7e3de - Laukinis kalakutas

Didžiųjų kunigaikščių laikai, mūsų neįžen­giamos traškančios girios, ir garsios stumbrų, lokių, briedžių, lūšių bei šernų medžioklės liko praeityje. Išnyko, išretėjo girios, išnyko ar su­mažėjo ir medžiojamieji gyviai. Stumbrų tebeliko vos keliasdešimt galvų visame pasaulyje, išnyko mūsų miškuose lokiai, lūšiai, bebrai, elniai; reta sutikti briedis, kurtinys. Mažėja ir kiti medžiojamieji gyviai. Žemės reforma, servitutų likvidavimas, melioracijos…

Skaityti...

Medžioklės prietarai

Medžiotojo dienos
hunters at rest 1871 - Medžioklės prietarai

– Atsitrauk, ponas, — ponia pamatys, bus skandalo, — ramino savo poną, Barabą, tarnaitė. – Ką čia ponia! Žinai, visi medžiotojai yra prietaringi. Būtinai turi duoti už blauzdos čiuptelti… Priešingu atveju nieko nenušausiu. Tuš­čiomis grįšiu… Gėda… – Atsitrauk, ponas! Kodėl būtinai man?… – Tiktai tau… tiktai… Vis dėlto ponas pradeda vaikytis tarnaitę po virtuvę. Susirėmimas…

Skaityti...

T. Ivanauskas apie kurtinį

Flora ir fauna/Medžiotojo dienos
new110922Met390 - T. Ivanauskas apie kurtinį

Tai jau antrasis T. Ivanausko straipsnis, publikuojamas mūsų svetainėje. Šį kartą apie kurtinius, jų tuoktuves ir medžioklės romantika. Straipsnis buvo publikuojamas 1927 – 1940 metais leistame žurnale “Medžiotojas”, kurio vienas iš redaktorių ir buvo pats garsusis gamtininkas.  Kurtinys yra tipiškas šiaurės miškų gyven­tojas, ir todėl seniau, kai miškai nebuvo taip apnaikinti, jo gyvenamoji sritis buvo daug…

Skaityti...

Vieno vakaro prisiminimai

Medžiotojo dienos
sea dawn twilight lake 1 - Vieno vakaro prisiminimai

Salalės tvenkinys, paslėptas miškuose, toli nuo visų ūkio trobesių, atrodo kaip ežeras. Jo pakraščiai apaugę nendrėmis, vidurys tik žiba kaip stiklas, jame atsispindi dangus, čia mėlynas, čia paniuręs. Aplinkui ūžia miškas ir saugoja tvenkinio gyvenimą. Daug paukščių privilioja Salalė, jos nen­drėse randa jie tinkamą sau prieglobstį. Kadangi jos vandenyse yra daug žuvų, ji privilioja ne…

Skaityti...

Medžioklė su “krikšte”

Medžioklės taktika
7807 478389492254818 427013051 n - Medžioklė su "krikšte"

Tarp kitų šios medžio­klės būdų noriu paminėti Rusijos medžioklės bū­dą, kurį vadina „ochota s krugovoj utkoj“. Ar Lietuvoje toks būdas vartojamas — nežinau, nes man neteko girdėti, bet aš jį savotiškai vadinu: „medžioklė su krikšte“. Neminėsiu jokių gamtos grožybių, tik pasi­stengsiu kiek galėdamas aprašyti medžioklės tech­niškąją pusę ir savo pirmos medžioklės įspūdžius. Kartą draugas pakvietė…

Skaityti...

Eiti į Viršų