Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžioklės taktika

Antys ir jų medžioklė

Medžioklės taktika
Ančių medžiotojas - Antys ir jų medžioklė

L. M. “Mūsų girios 1933 m. Antys Lietuvoje, ypač vandeningesnėse jos vietose, gausumo atžvilgiu užima pirmą vietą tarp kitu medžiojamu paukščiu, ir to­dėl jų medžioklė yra labai populiari. Ančių medžioti traukia visi, kas tik turi bent kokį šautuvą, kiti gi apseina ir be jo: pasiima ilgą lazdą ir kokį nors „Margiuką“, ir eina į kūdras,…

Skaityti...

Tęsiant temą apie šaudymą šratais

Medžioklės taktika
medžiotojai - Tęsiant temą apie šaudymą šratais

B. Dirmantas. “Medžiotojas” 1940 m. Jau turime supratimą apie svarbumą geros šaulio pozos prieš šūvį. Toliau reikia pradėti pratintis šaudyti, tai yra užtaisytu šautuvu pagauti taikinį ir gaiduką nuleisti tuo pačiu momentu, kai šautuvas įsiremia į petį. Visi tie veiksmai turi susilieti, šaulys turi juos atlikinėti iš karto, instinktyviai, atskirų veiksmų pats nepastebėdamas. Šiuos visus…

Skaityti...

Apie šaudymą šratais

Medžioklės taktika
vis - Apie šaudymą šratais

Kiekvieno medžiotojo ir šaulio – sportininko idealas — 100% pataikymų. Kiekvienam medžiotojui svarbu gerai šaudyti ne tik dėl to, kad tas sudaro jam didelį malonumą medžioklėje ar sportiniame šaudyme, bet ir kitais sumetimais. Aš turiu galvoje nelaimingus nevykusiai šaudytus gyvius: pabėga jie nuo tokio blogo šaulio sukruvinti, su sulaužytais kaulais ir kur nors miško tankumyne…

Skaityti...

Vėjo reikšmė medžioklei

Medžioklės taktika
Kiškiai - Vėjo reikšmė medžioklei

Kiekvienas medžiotojas turi būti gerai susipažinęs su vėjo sąlygomis ir medžiodamas prie vėjo sąlygų atitinkamai prisitaikinti. Neatkreipimas į vėją reikiamo dėmesio dažnai gali būti tiesioginė ir vienintelė nenusisekusios medžioklės priežastis: vėjo padedamas, gyvis laiku pajunta medžiotojo buvimą ir suspėja pasišalinti. Pavėjui nuo medžiotojo esąs gyvis savo puikia uosle užuodžia jį, o užuodęs, joks laukinis gyvis…

Skaityti...

Zuikių medžioklė

Medžioklės taktika
pexels photo 247373 - Zuikių medžioklė

Zuikiai medžiojami įvairiais būdais, bet čia norime aprašyti tik tris varymo būdus. Medžiojant zuikius varymu, pirmiausia ži­notina, kad jiems užvaryti reikia daugiau žmo­nių nei kitiems žvėrims, nes zuikiai moka pa­sprukti pro retoką varovų grandinę. Reikalin­gas žmonių skaičius nevienodas įvairiais lai­kais. Taip antai, anksti rudenį ar žiemą atolydžio metu reikia tankesnės varovų eilės, nes tada zuikiai…

Skaityti...

Medžioklė su prijaukintu hepardu

Medžioklės taktika
hunting cheetah - Medžioklė su prijaukintu hepardu

Persijos karaliai ir Indijos radžos visuomet laikydavo savo medžioklėms prijaukintus hepardus). Reikia pastebėti, kad tas grobuonis pagauna savo auką — mažas antilopes — me­džiodamas jas. Susekęs besiganančią bandą, he­pardas retai gali pulti ją iš pasalų, nes antilo­pės dar iš tolo užuodžia žvėrį ir ima bėgti. Pa­prastai hepardas vejasi kokį nors atskirą gyvulį, kurį ir pagauna…

Skaityti...

Medžioklė su “krikšte”

Medžioklės taktika
7807 478389492254818 427013051 n - Medžioklė su "krikšte"

Tarp kitų šios medžio­klės būdų noriu paminėti Rusijos medžioklės bū­dą, kurį vadina „ochota s krugovoj utkoj“. Ar Lietuvoje toks būdas vartojamas — nežinau, nes man neteko girdėti, bet aš jį savotiškai vadinu: „medžioklė su krikšte“. Neminėsiu jokių gamtos grožybių, tik pasi­stengsiu kiek galėdamas aprašyti medžioklės tech­niškąją pusę ir savo pirmos medžioklės įspūdžius. Kartą draugas pakvietė…

Skaityti...

Šaudymo menas

Medžioklės taktika
NRAORG CategoryThumbnails Hunting Shooting - Šaudymo menas

Medžioklinis šaudymas pagrindinai skirstomas į dvi grupes: a) stacio­narinis šaudymas su šratais ar kulka į stovintį gyvį (taikinį) ir b) dinami­nis šaudymas į bėgantį, skrendantį gyvį (taikinį). Stacionarinis šaudymas medžioklėje pasitaiko retai; šūvis šratais į sto­vintį taikinį nesudaro ypatingo sunkumo; šūvis kulka didesniu atstumu (100—200 m) yra kiek sudėtingesnis: reikia žinoti kulkos ypatybes, tu­rėti patobulintus taikymo…

Skaityti...

Ar lanko žverys urvą

Medžioklės taktika
An Entrance to the Thousend Men Cave at Peleliu - Ar lanko žverys urvą

Yra paprastas būdas, kaip nustatyti, ar lanko žvėrys urvą. Skersai urvo įėjimo padedamas vienas ar keli (priklausomai nuo urvo dydžio) šiaudeliai, nudžiūvusios žolės stagarėliai ar plonos vytelės, užtve­riančios gyvūnui kelią. Apsilankius kitą kartą, pagal tuos šiaudelius galima nusta­tyti, ar buvo čia žvėris. Kitu būdu galima nustatyti, ar žvėrelis urve, ar išėjo iš jo. Prie mažo…

Skaityti...

Prieš šūvį į stambų žvėrį (II)

Medžioklės taktika
vx3l - Prieš šūvį į stambų žvėrį (II)

Jei šauname iš šono, širdį galima kliu­dyti nusitaikius po mente — truputį už mentės. Reikėtų atsiminti, kad širdis yra ne žvėries kūno viduryje, o šiek tiek že­miau. Žinoma, šaunant pusiau pavymui, reikia taikyti truputį tolėliau nuo mentės. Antraip kulka, skverbdamasi per kūną ne stačiai, o įžambiai, praeis priešais širdį. Jei žvėris bėga įžambiai iš priekio, taiko­masi…

Skaityti...

Prieš šūvį į stambų žvėrį (I)

Medžioklės taktika
4XWeb zpsf072746a - Prieš šūvį į stambų žvėrį (I)

Kur taikyti stambiam žvėriui, visų pirma priklauso nuo aplinkybių. Čia svarbu, kaip žvėris stovi, kaip bėga, koks iki jo atstumas, kokį medžiotojas turi šautu­vą. Medžiotojo uždavinys — šauti taip, kad žvėris kristų vietoje. Žodžiu, kad jis ne­pabėgtų sužeistas, kad be reikalo nesikankintų. Kuo žvėris arčiau, tuo šūvis gali būti tikslesnis. Medžiotojas turėtų stengtis įprasti kuo…

Skaityti...

Po šūvio į mažą žverį ar paukštį

Medžioklės taktika
DSC 0320 - Po šūvio į mažą žverį ar paukštį

Medžiotojas privalo žinoti, kaip elgiasi pašauti smulkūs žvėreliai ir paukščiai. Kai šratai pataiko kiškiui į galvą, jis aukštai pašoka ir žūva vietoje. Jei tuo pat metu buvo kliudyta ir krūtinės ląsta, žvėrelis ore kelis kartus apsiverčia ir krinta ant žemės negyvas. Patalkius į plaučius, kiškis dar gana toli nubėga ir po kelių savotiškų šuolių krinta. Kartais…

Skaityti...

Šernų selekcija

Medžioklės taktika
BAWYMH 1680x1050 - Šernų selekcija

Viename Vokietijos medžioklės rajone, netoli Burgo miesto, etologas mėgėjas Heincas Mainhardtas aštuonerius metus kas­dien stebėjo šernų bandos gyvenimą. Šer­nai prie jo priprato. Ir jis tapo bandoje „savu” — lyg ir jos nariu. Savo stebėji­mus H. Mainhardtas aprašė knygoje „Ma­no gyvenimas tarp šernų”. Knygoje ne­maža išvadų, rekomendacijų, kaip tvarkyti šernų ūkį. Publikuojame kai kurias pastabas apie šernų…

Skaityti...

Spąstais, ietimis, ume

Medžioklės taktika
Schermafbeelding 2013 10 02 om 22 - Spąstais, ietimis, ume

Ekvadore, prie Pastos upės krantų, pir­mykščių atogrąžų miškų gilumoje gyvena viena iš „pačių įdomiausių visų trijų Amerikų genčių” — šuarai. Tai jie paversdavo savo nužudytų priešų galvas jų miniatiū­rinėmis kopijomis — tsatsu. Tai apie šuarus daugelį metų sklido neįtikimiausi gan­dai, atimantys keliautojams norą užmegzti su jais artimesnes pažintis. Kai galų gale atsirado drąsuolių, kurie prasiskverbė…

Skaityti...

Traukia slankos

Medžioklės taktika
5396040 woodcock with hunting attributes - Traukia slankos

Diena jau gęsta. Valandėlė kita, ir raudona saulė pasiners už medžių. Prity­la sparnuočių choras, tik kur ne kur girdėti liepsnelės, kikilio, karetaitės giesmelės, medžio viršūnėje vis dar gie­da strazdas giesmininkas, lyg akmuo iš padebesių krisdamas, virpančiomis uo­degos plunksnomis mekena oželis… Kvepia pernykščiais lapais, sprogstan­čiais beržų pumpurais, nedrąsiai įsižiebia pirmoji žvaigždė. Iš toli pasigirsta švel­nus „kvorr,…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų