Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžioklės istorija

Medžioklė

Istorija/Medžioklės istorija
wood skull antler - Medžioklė

G. Isokas 1979 m. Ką rodo iškasenos Prieš 14-15 tūkst. metų, iš Lietuvos traukiantis ledynams, žemu­čių krūmokšnių lapus skabė gauruotieji raganosiai, pešė žolę, sliuogino mamutai, kurių kaimenė Lietuvoje galėjo siekti tūkstantį žvėrių. Kai mamutas, prisiėdęs žolės, lapų, suradęs duburį, siurbdavo vandenį, vyrai su ietimis (kurių antgaliai būdavo akmeniniai ir kauliniai), lazdo­mis su pritvirtintais akmenimis mušdavo…

Skaityti...

Medžioklė seniau ir dabar 1938 m. straipsnis

Medžioklės istorija
A year of sport and natural history shooting hunting coursing falconry and fishing 1895 20143783704 - Medžioklė seniau ir dabar 1938 m. straipsnis

Nepriklausomybės dvidešimtmečio sukaktį švenčiant, tarp dau­gelio kitų stambių laimėjimų galima konstatuoti ir mūsų medžioklės ūkio srities pažangą. Iš menkų likučių po didžiojo karo, okupacijos ir pokarinių suiručių laikų prisiauginome tokį kiekį net retesnių me­džiojamų žvėrių bei paukščių, kad kai kuriems iš jų grėsęs išnykimo pavojus mūsų miškuose jau praėjo. Daug pažengta pirmyn ir ki­tose medžioklės…

Skaityti...

Bieloviežo girios medžioklės

Medžioklės istorija
1 953947 - Bieloviežo girios medžioklės

Jogailos ir Vytauto medžioklės Seniau Bieloviežo giria buvo gal didžiausia ir gražiausia Lietuvos valstybės giria. Dėl savo didumo ir gražumo, o ypač žvėrių — o jų tarpe stumbrų gausumo — ji gana anksti tapo didž. Lietuvos kunigaikščio nuosavybe ir buvo stropiai globojama. Iš seno didieji kunigaikščiai, o vė­liau ir Lenkų karaliai joj medžiodavo. Vėliau, kai…

Skaityti...

Dirbtinis atrinkimas ir racionalūs medžioklės būdai

Medžioklės istorija
b ygAa2xMGY - Dirbtinis atrinkimas ir racionalūs medžioklės būdai

XIX amžiaus pradžioja imta rūpintis mūsų gamtoje gyvenančios floros ištekliais bei jų likimu. Ko gero vienas pirmųjų straipsnių apie selekcinių medžioklių būtinybę mūsų senelių ir prosenelių laikais.  Mažėjant natūraliems gamtos turtams, me­džiotojas pradeda rūpintis, kad šiuos turtus išlai­kytų tam tikroje pusiausvyroje, o kai kada net padidintų juos ir kad gautų iš jų kuo daugiau naudos,…

Skaityti...

T. Įvanauskas apie stumbrus Lietuvoje

Istorija/Medžioklės istorija
maxresdefault - T. Įvanauskas apie stumbrus Lietuvoje

1928 metais išspausdintas straipsnis apie stumbrus, kurio autorius yra legendinis mūsų krašto gamtininkas, Tadas Įvanauskas. Šis straipsnis dar įdomus ir tuo, jog jame cituojami istoriniai dokumentai apie stumbrų medžioklę Lietuvoje.  Stumbras priklauso tai pačiai šeimai, kaip ir mūsų naminiai raguočiai; taip pat, kaip ir jie, turi jis kiekvienoje kojoje po 2 dideles nagas ir 2…

Skaityti...

Apie medžiotoją

Medžioklės istorija
hunting wallpaper by spigget d4m9m75 - Apie medžiotoją

Šiais laikais medžiotojas daugiausia suvokiamas kaip medžiojantis dėl pramogos, kartais versliniais sumetimais siekdamas uždirbi iš parduotų medžiojamųjų žvėrių kailių arba paprasčiausiai dėl maisto. Pateiktame straipsnyje pasakojama kaip medžioklę ir patį medžiotoją suvokė mūsų protėviai, dar tais laikais kai medžioklės įstatymas tik formavosi. Tarp daugelio visokiausių instinktų, pamėgi­mų, patraukimų ir gabumų žmonyse glūdi taipogi ir medžioklės instinktas. Kiekviename asmenyje,…

Skaityti...

Iš medžioklės rago istorijos

Medžioklės istorija
DSCN0704 - Iš medžioklės rago istorijos

Valtorna (vokiškai — Waldhorn — miš­ko ragas) Europoje buvo bene svarbiausias devvnioliktojo amžiaus romantinis instru­mentas. Robertas Aleksandras Šumanas, vienas žymiausių romantinės muzikos kūrė­jų, valtorna, ši patobulintą miško ragą, va­dino orkestro siela. Valtornomis grojamos svarbiausios melodijos Franco Jozefo Haid­no 31 ir 73 simfonijose. Gražiausiame oratorijos “Metu laikai” rudens skyriuje, kuria­me vaizduojamos medžioklės scenos, skam­ba ir Didysis halali.…

Skaityti...

Dar vienas puslapis

Medžioklės istorija
113 596x412 - Dar vienas puslapis

Medžioklės atgimimas Lietuvoje po pir­mojo pasaulinio karo siejamas su profe­soriaus Tado Ivanausko veikia. Ir tai tiesa. Bet dažnai pamirštama paminėti jo vyresnįjį kolegą — žinoma miškininką profesorių Povilą Matulionį (1860 — 1932). P. Matulionis parašė per 100 įvairių knygų, straipsnių, parengė plakatų, žemėlapių. Prisimindamas P. Matulionį, Antanas Kvedaras 1957 metais rašė, jog 1902 me­tais P.…

Skaityti...

Tokia pradžia

Medžioklės istorija
medziokle1 - Tokia pradžia

Devynioliktajame amžiuje etnografinėje Lietuvoje įvairiu metu medžioklę regulia­vo 1588 metų Lietuvos statutas, Prūsijos įstatymai, Lenkijos kunigaikštystės bei Kuršo gubernijos medžioklės įstatymai, įvairūs Rusijos imperijos centrinės vaidilos aktai. Bet, matyt, mažai kas žinojo jų tu­rinį, o dar mažiau kas jų apskritai paisė. Pirmasis teisinis aktas, artimas tam, kurį mes pavadintume medžioklės įstatymu, Rusijoje buvo priimtas 1763…

Skaityti...

Parforsinės medžioklės

Medžioklės istorija
kossak wojciech polowanie par - Parforsinės medžioklės

Tai senovinės medžioklės. Jos atsirado vienuoliktajame šimtmetyje Prancūzijoje. Per šias medžiokles šautuvų nereikia. Čia įvairūs žvėrys — elniai, stirnos, šernai, vilkai, lapės, kiškiai pjudomi šunimis. Šu­nys persekioja tik kurios nors vienos rū­šies žvėrį (tą patį), bet nepersekioja kitų jų kelyje pasitaikančių žvėrių. Galų gale raiti medžiotojai apsupa nuvargusi ir mir­tinai nusivariusi žvėrį ir nuduria jį. Po…

Skaityti...

Žemaičių medžioklės

Medžioklės istorija
Medžioklė - Žemaičių medžioklės

Dar 1861 metų Kauno gubernijos at­mintinėje knygelėje minima, kad Telšių apskrityje yra daug žvėrių, o retsykiais sutinkamos net rudosios meškos. Eržvilkietis medžiotojas Antanas Umantas, per 40 metų ištarnavęs savo apylinkės girininkijoje eiguliu, pasakodamas tėvo, ir­gi Antano (1862—1945), prisiminimus, sa­kė, jog kaip dabar tarp neaprėpiamų aria­mų plotų matyti miškeliai, taip tėvo jau­nystėje tarp nepraeinamų miškų ariamų…

Skaityti...

Belovežo girios ir karališkųjų medžioklių istorija

Medžioklės istorija
Karališkosios medžioklės - Belovežo girios ir karališkųjų medžioklių istorija

Antrojo mūsų eros tūkstantmečio pradžioje Belovežo girios teritorijoje, kurioje gyveno jotvingiu, dregovičių ir narevlianų gentys, susikryžiavo Kijevo, Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos valdovų, o vėliau ir kryžiuočių karo keliai. Spaudžiami ga­lingesnių kaimynų, jotvingiai buvo išnai­kinti, pavergti ar asimiliuoti. Tiesa, pie­čiau girios, carinės Rusijos statisti­kos duomenimis, dar XIX amžiaus vidu­ryje gyveno apie 31 tūkstantis Jotvingių. Tačiau apskritai…

Skaityti...

Paukščių apsauga

Medžioklės istorija
Molinių paukščių šaudymo rungtynių dalyviai - Paukščių apsauga

Gamtosauga mūsų laikais yra svarbi kaip niekuomet ankščiau, tam tikslui steigiami rezervatai, leidžiami gamtos apsaugos įstatymai, vyksta prevencinė kontrolė. Be galo įdomu pažvelgti į gamtos apsaugos priešaušrį, kaip tai suprato mūsų protėviai, kokių siūlė imtis priemonių ir veiksmų siekiant apsaugoti mūsų krašto fauna. Šiame straipsnyje dėmesys skiriamas paukščių apsaugai apie kuria vienas pirmųjų, viešai, ėmė…

Skaityti...

Medžioklės rinka

Medžioklės istorija
Medžiotojai - Medžioklės rinka

Mūsų laikais, į medžioklę kaip į pasipelnymo šaltinį, gali žiūrėti nebent žmogus, kuris yra linkęs brakonieriauti, o pati sąvoka “medžioklės rinka”, labiau suvokiama kaip medžioklinės įrangos rinka. O kokią reikšmę ši sąvoka turėjo mūsų proseneliams, skaitykite žemiau pateiktame straipsnyje parašytame beveik prieš 100 metų. Vis dažniau keliamas medžiotojų tarpe klausimas, ar medžioklė gali būti pelno…

Skaityti...

Medžioklė senovėje ir dabar

Medžioklės istorija
Briedis senoje foto - Medžioklė senovėje ir dabar

Nors mūsų šalyje medžioklė ir neturi tokių gilių tradicijų kaip tarkime Didžiojoje Britanijoje ar Vokietijoje, tačiau atsigręžti į praeiti ir patyrinėti to laikmečio dvasią yra įdomu, o tuo pačiu toks domėjimasis praplečia akiratį ir galbūt net būtų galima teigti jog keičia požiūrį. Šiuo straipsniu kuris buvo išspausdintas 1927 metais viename, tuo metu, Lietuvoje ėjusiame žurnale,…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų