Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Tetervinų medžioklė

J. S-kas “Mūsų girios” 1932 m. Balandžio mėnesiui įpusėjus, kada beveik sniegas visur sutirpo ir upės nuo savo žiemos apdaro pasiliuosavo, susitaręs su vienu eigu­liu, išvykau tetervinų (Tetrao tetrix) medžiotų. Jau buvau girdėjęs, kad šį pavasarį mūsų apylinkėse jų gausingai pasirodė. Kai kuriais metais pasitaiko, kad tetirvinai dideliais būriais, po kelius šimtus, apleidžia didelius miškus […]

Žvėrienos laikymas

S. P. “Medžiotojas” 1932 m. Kiekvienam medžiotojui pravartu žinoti, kaip išlaikyti žvėriena, apsaugoti ją nuo puvimo. Medžioklės ūkyje tai svarbus reikalas. Ar sau laikoma, ar parduoti, žvėriena tik tada tinka, kai gerai išlaikyta. Žinoma, tas klausimas gali būti tinkamai išspręstas, turint gerus rūsius ar ledines, tačiau ir šiuo atveju žvėriena ne visuo­met laiku, ne visuomet […]

Medžioklė Vilniaus krašte prieš 50 metų

Norėtumėme atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, jog straipsnis parašytas 1940 m., todėl jame pasakojama apie medžiokles prieš beveik 150 m. Prieš 50 metų, gyvendamas Vilniaus krašte, galėjau medžioti, kiek tik norėjau. Mano medžioklės plotas tęsėsi taip toli, kaip dangus dengė žemę: visur ir visi mane pažino, ir man nebuvo nei ribų, nei kliūčių. Turėjau gerų […]

Draugas

Sklaidydamas savo medžioklinių užrašų lapus, prisiminiau vieną epizodėlį iš senų laikų, iš rusų revoliucijos pradžios laikotarpio, begyvenant Rusijoje „tremtinio“ teisėmis. Kadangi tas epizodėlis tikrai pergyventas ir giliai įstrigęs į mano atmintį, noriu, nors apkarpytai, trumpai, jį čia atpasakoti. Neatsižvelgdamas ne tik į visus nepatogumus, bet stačiai ir daugybę nemalonumų, kurių tuomet reikėdavo patirti, bevažiuojant geležinkeliu, […]

Stirnų globa ir priežiūra

Laukinių gyvulių globa suprantama viskas, kas šiokiu ar tokiu būdu padeda šiuos gyvulius maitinti ir išlaikyti. Iš jų svarbiausia: ganykla, šėrimas ir girdymas. Ganyklą sudaro želmens, įvairios miško žolės, medžiai ir krūmai. Šėrimas gi bus, kai duosim jau parengtą maistą. Paskiausiu laiku, miško medžiagai brangstant, žmogus visur stengiasi paprastus miškus paversti kultūringais miško ūkiais, nes […]

Medžiojamų žvėrių gaudymas

Žvėris gaudyti ne taip jau lengva. Juos gaudant reikia saugoti, kad jie nebūtų kankinami arba sužeidžiami. Reikia juos visai svei­kus nugabenti į reikiamą vietą. Tad ir noriu šiame straipsnyje nupasakoti du žvėrių gaudymo būdus, kaip galima žvėris lengvai, jiems nepakenkiant, pagauti. Vienas gaudymo būdas — gaudymas su tinklais. Tinklais gau­dymas daugiausia buvo naudojamas dar rusų […]

Kodėl ir kaip reikia šerti medžioklinius žvėris

Kiekvienais metais, žiemos sezonui su sniego danga ir šalčiais prasidedant, miškų medžioklinės faunos šėrimo klausimas iškyla kaip kultūrinio medžioklės ūkio rodiklis. Šiandieninis žemės ūkis su savo kultūra tiek yra pažengęs į priekį, jog galima pasakyti, kad iš pagrindų pakeitė žemės natūralų veidą. Didžiausi kitados neįžengia­mi pelkynai, balos ir kiti bergždynai metai iš metų virsta kultūri­niais […]

Didžioji antis

Tai buvo, rodos, taip neseniai, o jau prabėgo gerokas laiko tar­pas, kaip man teko vasaros komandiruotės laikotarpį praleisti gra­žiausiame Žemaitijos kampelyje. Apsigyvenau pas miškų žvalgą M., netoli ežero kranto. Tai buvo ne tiktai žvalgas, bet visa siela ir kūnu atsidavęs gamtos globėjas, mylėtojas ir mėgstąs sąmoningai šiais brangiais turtais ne pasipelnyti, bet, kaip sportu ir […]

Laižyklos stirnoms

Atrajojantieji gyviai virškinimui paleng­vinti reikalauja tam tikro kiekio druskos. Dėl to elniams ir stirnoms yra labai gera įtaisyti tam tikras druskos laižyklas. Paprasčiausia laižykla tai lovys, į kurį dedama druskos, maišytos su moliu. Bet geriau daryti laižyklos rėmų pavi­dalo. Rėmai daromi 70 cm. ilgio ir pločio, 50 cm. gilumo. Jie įleidžiami į žemę, tik viršutinį […]

Koks turi būti tikras medžiotojas

Plačioje visuomenėje paplitusi nuomonė, kad žmogus, turįs šautuvą ir juo šaudąs gyvius, yra medžiotojas, bet daugiau suprantąs žmogus greit prieis išvadą, kad gyvių šaudymas nėra esminis dalykas. Tokie žmonės, kurie domisi vien gyvių „pyškinimu“, jokiu būdu negali būti pavadinti medžiotojais. Jie — vien tik „šauliai — mėsininkai“ ir gyvių naikintojai. Iš tikro medžiotojo reikalaujamas idealus […]

X