Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžiotojo dienos

Tetervinų medžioklė

Medžiotojo dienos
tetervinai medžiuose - Tetervinų medžioklė

J. S-kas “Mūsų girios” 1932 m. Balandžio mėnesiui įpusėjus, kada beveik sniegas visur sutirpo ir upės nuo savo žiemos apdaro pasiliuosavo, susitaręs su vienu eigu­liu, išvykau tetervinų (Tetrao tetrix) medžiotų. Jau buvau girdėjęs, kad šį pavasarį mūsų apylinkėse jų gausingai pasirodė. Kai kuriais metais pasitaiko, kad tetirvinai dideliais būriais, po kelius šimtus, apleidžia didelius miškus…

Skaityti...

Žvėrienos laikymas

Medžiotojo dienos
Mėsytė - Žvėrienos laikymas

S. P. “Medžiotojas” 1932 m. Kiekvienam medžiotojui pravartu žinoti, kaip išlaikyti žvėriena, apsaugoti ją nuo puvimo. Medžioklės ūkyje tai svarbus reikalas. Ar sau laikoma, ar parduoti, žvėriena tik tada tinka, kai gerai išlaikyta. Žinoma, tas klausimas gali būti tinkamai išspręstas, turint gerus rūsius ar ledines, tačiau ir šiuo atveju žvėriena ne visuo­met laiku, ne visuomet…

Skaityti...

Medžioklė Vilniaus krašte prieš 50 metų

Medžiotojo dienos
medžiotojo paveikslas - Medžioklė Vilniaus krašte prieš 50 metų

Norėtumėme atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, jog straipsnis parašytas 1940 m., todėl jame pasakojama apie medžiokles prieš beveik 150 m. Prieš 50 metų, gyvendamas Vilniaus krašte, galėjau medžioti, kiek tik norėjau. Mano medžioklės plotas tęsėsi taip toli, kaip dangus dengė žemę: visur ir visi mane pažino, ir man nebuvo nei ribų, nei kliūčių. Turėjau gerų…

Skaityti...

Draugas

Medžiotojo dienos
hunter man at a fire in the forest rfppglrvg thumbnail full01 - Draugas

Sklaidydamas savo medžioklinių užrašų lapus, prisiminiau vieną epizodėlį iš senų laikų, iš rusų revoliucijos pradžios laikotarpio, begyvenant Rusijoje „tremtinio“ teisėmis. Kadangi tas epizodėlis tikrai pergyventas ir giliai įstrigęs į mano atmintį, noriu, nors apkarpytai, trumpai, jį čia atpasakoti. Neatsižvelgdamas ne tik į visus nepatogumus, bet stačiai ir daugybę nemalonumų, kurių tuomet reikėdavo patirti, bevažiuojant geležinkeliu,…

Skaityti...

Stirnų globa ir priežiūra

Medžiotojo dienos
roe deer 1154927 960 720 - Stirnų globa ir priežiūra

Laukinių gyvulių globa suprantama viskas, kas šiokiu ar tokiu būdu padeda šiuos gyvulius maitinti ir išlaikyti. Iš jų svarbiausia: ganykla, šėrimas ir girdymas. Ganyklą sudaro želmens, įvairios miško žolės, medžiai ir krūmai. Šėrimas gi bus, kai duosim jau parengtą maistą. Paskiausiu laiku, miško medžiagai brangstant, žmogus visur stengiasi paprastus miškus paversti kultūringais miško ūkiais, nes…

Skaityti...

Medžiojamų žvėrių gaudymas

Medžiotojo dienos
roe deer1 - Medžiojamų žvėrių gaudymas

Žvėris gaudyti ne taip jau lengva. Juos gaudant reikia saugoti, kad jie nebūtų kankinami arba sužeidžiami. Reikia juos visai svei­kus nugabenti į reikiamą vietą. Tad ir noriu šiame straipsnyje nupasakoti du žvėrių gaudymo būdus, kaip galima žvėris lengvai, jiems nepakenkiant, pagauti. Vienas gaudymo būdas — gaudymas su tinklais. Tinklais gau­dymas daugiausia buvo naudojamas dar rusų…

Skaityti...

Kodėl ir kaip reikia šerti medžioklinius žvėris

Medžiotojo dienos
PicTapGo Image 1 - Kodėl ir kaip reikia šerti medžioklinius žvėris

Kiekvienais metais, žiemos sezonui su sniego danga ir šalčiais prasidedant, miškų medžioklinės faunos šėrimo klausimas iškyla kaip kultūrinio medžioklės ūkio rodiklis. Šiandieninis žemės ūkis su savo kultūra tiek yra pažengęs į priekį, jog galima pasakyti, kad iš pagrindų pakeitė žemės natūralų veidą. Didžiausi kitados neįžengia­mi pelkynai, balos ir kiti bergždynai metai iš metų virsta kultūri­niais…

Skaityti...

Didžioji antis

Medžiotojo dienos
ducks 273351 960 720 - Didžioji antis

Tai buvo, rodos, taip neseniai, o jau prabėgo gerokas laiko tar­pas, kaip man teko vasaros komandiruotės laikotarpį praleisti gra­žiausiame Žemaitijos kampelyje. Apsigyvenau pas miškų žvalgą M., netoli ežero kranto. Tai buvo ne tiktai žvalgas, bet visa siela ir kūnu atsidavęs gamtos globėjas, mylėtojas ir mėgstąs sąmoningai šiais brangiais turtais ne pasipelnyti, bet, kaip sportu ir…

Skaityti...

Laižyklos stirnoms

Medžiotojo dienos
biche 2783169 960 720 - Laižyklos stirnoms

Atrajojantieji gyviai virškinimui paleng­vinti reikalauja tam tikro kiekio druskos. Dėl to elniams ir stirnoms yra labai gera įtaisyti tam tikras druskos laižyklas. Paprasčiausia laižykla tai lovys, į kurį dedama druskos, maišytos su moliu. Bet geriau daryti laižyklos rėmų pavi­dalo. Rėmai daromi 70 cm. ilgio ir pločio, 50 cm. gilumo. Jie įleidžiami į žemę, tik viršutinį…

Skaityti...

Koks turi būti tikras medžiotojas

Medžiotojo dienos
file000701156430 - Koks turi būti tikras medžiotojas

Plačioje visuomenėje paplitusi nuomonė, kad žmogus, turįs šautuvą ir juo šaudąs gyvius, yra medžiotojas, bet daugiau suprantąs žmogus greit prieis išvadą, kad gyvių šaudymas nėra esminis dalykas. Tokie žmonės, kurie domisi vien gyvių „pyškinimu“, jokiu būdu negali būti pavadinti medžiotojais. Jie — vien tik „šauliai — mėsininkai“ ir gyvių naikintojai. Iš tikro medžiotojo reikalaujamas idealus…

Skaityti...

Sibiro medžiotojai

Medžiotojo dienos
maxresdefault - Sibiro medžiotojai

Daug metų gyvendamas Rytų Sibire, Jeni­siejaus gubernijos Krasnojarsko mieste, turėjau progos šiek tiek susipažinti su to krašto me­džiotojais. Beribėj taigoj (Sibiro miškas) gausu sabalų, kiaunių, širmonėlių, lapių ir ypatingai daug vo­verių. Nestinga lūšių, rosomachų, lokių, brie­džių, elnių, iziubrių (kitaip maralų), stirnų, o paukščių — kurtinių, tetervų ir virbių nors rankomis gaudyk. Tundroje, upėse, ežeruose knibždėte…

Skaityti...

Susirėmimai su brakonieriais

Medžiotojo dienos
0212 - Susirėmimai su brakonieriais

Į brakonjierių reikia žiūrėti kaip į plėšiką. Jis labiausiai tuo skiriasi nuo plėšriojo žvėries, kad yra sunkiau sumedžiojamas. Kas apsiėmė apsaugoti medžioklės rajoną, tas turi nuolat budėti; jei dėl kurių nors priežasčių jis to negali kaip reikia atlikti, tai geriau ir nepradėti. Toks sargas neištesės savo pareigos eiti. Taip pat netinka ir žmogus bailus, bijąs…

Skaityti...

Iš mano medžioklės dienyno

Medžiotojo dienos
fox 1748640 960 720 - Iš mano medžioklės dienyno

1926 m. grudžio mėn. 9 d. „Spaudpelkėje“ nušoviau lapiną. Svėrė 6 klgr. 300 gr. Apykaklė ir uodegos galas balti. Kailis širvai raudonas, puikus. Aš sėdėjau ant kelmo pakraštyje „Spaudpelkės” ir klausiaus. Miškas buvo giliai prisnigtas ir rymojo lyg apsnūdęs. Apaugusi menkais nu­skurusiais berželiais ir pušelaitėmis, Spaudpelkė atrodė kaip kokia mieganti karalystė. Jos pakraščiuose augo tankūs…

Skaityti...

Laukinis kalakutas

Medžiotojo dienos
60da9c0c98a8b80c9dc19d5963a7e3de - Laukinis kalakutas

Didžiųjų kunigaikščių laikai, mūsų neįžen­giamos traškančios girios, ir garsios stumbrų, lokių, briedžių, lūšių bei šernų medžioklės liko praeityje. Išnyko, išretėjo girios, išnyko ar su­mažėjo ir medžiojamieji gyviai. Stumbrų tebeliko vos keliasdešimt galvų visame pasaulyje, išnyko mūsų miškuose lokiai, lūšiai, bebrai, elniai; reta sutikti briedis, kurtinys. Mažėja ir kiti medžiojamieji gyviai. Žemės reforma, servitutų likvidavimas, melioracijos…

Skaityti...

Medžioklės prietarai

Medžiotojo dienos
hunters at rest 1871 - Medžioklės prietarai

– Atsitrauk, ponas, — ponia pamatys, bus skandalo, — ramino savo poną, Barabą, tarnaitė. – Ką čia ponia! Žinai, visi medžiotojai yra prietaringi. Būtinai turi duoti už blauzdos čiuptelti… Priešingu atveju nieko nenušausiu. Tuš­čiomis grįšiu… Gėda… – Atsitrauk, ponas! Kodėl būtinai man?… – Tiktai tau… tiktai… Vis dėlto ponas pradeda vaikytis tarnaitę po virtuvę. Susirėmimas…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų