Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžioklė

Antys ir jų medžioklė

Medžioklės taktika
Ančių medžiotojas - Antys ir jų medžioklė

L. M. “Mūsų girios 1933 m. Antys Lietuvoje, ypač vandeningesnėse jos vietose, gausumo atžvilgiu užima pirmą vietą tarp kitu medžiojamu paukščiu, ir to­dėl jų medžioklė yra labai populiari. Ančių medžioti traukia visi, kas tik turi bent kokį šautuvą, kiti gi apseina ir be jo: pasiima ilgą lazdą ir kokį nors „Margiuką“, ir eina į kūdras,…

Skaityti...

Tetervinų medžioklė

Medžiotojo dienos
tetervinai medžiuose - Tetervinų medžioklė

J. S-kas “Mūsų girios” 1932 m. Balandžio mėnesiui įpusėjus, kada beveik sniegas visur sutirpo ir upės nuo savo žiemos apdaro pasiliuosavo, susitaręs su vienu eigu­liu, išvykau tetervinų (Tetrao tetrix) medžiotų. Jau buvau girdėjęs, kad šį pavasarį mūsų apylinkėse jų gausingai pasirodė. Kai kuriais metais pasitaiko, kad tetirvinai dideliais būriais, po kelius šimtus, apleidžia didelius miškus…

Skaityti...

Žvėrienos laikymas

Medžiotojo dienos
Mėsytė - Žvėrienos laikymas

S. P. “Medžiotojas” 1932 m. Kiekvienam medžiotojui pravartu žinoti, kaip išlaikyti žvėriena, apsaugoti ją nuo puvimo. Medžioklės ūkyje tai svarbus reikalas. Ar sau laikoma, ar parduoti, žvėriena tik tada tinka, kai gerai išlaikyta. Žinoma, tas klausimas gali būti tinkamai išspręstas, turint gerus rūsius ar ledines, tačiau ir šiuo atveju žvėriena ne visuo­met laiku, ne visuomet…

Skaityti...

Medžioklė

Istorija/Medžioklės istorija
wood skull antler - Medžioklė

G. Isokas 1979 m. Ką rodo iškasenos Prieš 14-15 tūkst. metų, iš Lietuvos traukiantis ledynams, žemu­čių krūmokšnių lapus skabė gauruotieji raganosiai, pešė žolę, sliuogino mamutai, kurių kaimenė Lietuvoje galėjo siekti tūkstantį žvėrių. Kai mamutas, prisiėdęs žolės, lapų, suradęs duburį, siurbdavo vandenį, vyrai su ietimis (kurių antgaliai būdavo akmeniniai ir kauliniai), lazdo­mis su pritvirtintais akmenimis mušdavo…

Skaityti...

Tęsiant temą apie šaudymą šratais

Medžioklės taktika
medžiotojai - Tęsiant temą apie šaudymą šratais

B. Dirmantas. “Medžiotojas” 1940 m. Jau turime supratimą apie svarbumą geros šaulio pozos prieš šūvį. Toliau reikia pradėti pratintis šaudyti, tai yra užtaisytu šautuvu pagauti taikinį ir gaiduką nuleisti tuo pačiu momentu, kai šautuvas įsiremia į petį. Visi tie veiksmai turi susilieti, šaulys turi juos atlikinėti iš karto, instinktyviai, atskirų veiksmų pats nepastebėdamas. Šiuos visus…

Skaityti...

Airiškas seteris

Kinologija
Seteris airiškas - Airiškas seteris

M. L. G. “Medžiotojas” 1933 m. Kaip angliškas, taip ir airiškas (irlandiškas) seteris greičiausiai yra kilęs iš ėpagneul’ių. Jo kilmė dar senesnė nei angliškojo. Jau nuo senų laikų šie seteriai buvo plačiai paplitę Airijoj dėl jų ištvermingumo, geros uoslės ir didelio, tiesiog nesuvaldomo pamėgimo medžioti. Airiškas seteris, kaip ir daugumas airiškų medžioklinių šunų, yra raudonojo…

Skaityti...

Apie šaudymą šratais

Medžioklės taktika
vis - Apie šaudymą šratais

Kiekvieno medžiotojo ir šaulio – sportininko idealas — 100% pataikymų. Kiekvienam medžiotojui svarbu gerai šaudyti ne tik dėl to, kad tas sudaro jam didelį malonumą medžioklėje ar sportiniame šaudyme, bet ir kitais sumetimais. Aš turiu galvoje nelaimingus nevykusiai šaudytus gyvius: pabėga jie nuo tokio blogo šaulio sukruvinti, su sulaužytais kaulais ir kur nors miško tankumyne…

Skaityti...

Medžioklė Vilniaus krašte prieš 50 metų

Medžiotojo dienos
medžiotojo paveikslas - Medžioklė Vilniaus krašte prieš 50 metų

Norėtumėme atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, jog straipsnis parašytas 1940 m., todėl jame pasakojama apie medžiokles prieš beveik 150 m. Prieš 50 metų, gyvendamas Vilniaus krašte, galėjau medžioti, kiek tik norėjau. Mano medžioklės plotas tęsėsi taip toli, kaip dangus dengė žemę: visur ir visi mane pažino, ir man nebuvo nei ribų, nei kliūčių. Turėjau gerų…

Skaityti...

Draugas

Medžiotojo dienos
hunter man at a fire in the forest rfppglrvg thumbnail full01 - Draugas

Sklaidydamas savo medžioklinių užrašų lapus, prisiminiau vieną epizodėlį iš senų laikų, iš rusų revoliucijos pradžios laikotarpio, begyvenant Rusijoje „tremtinio“ teisėmis. Kadangi tas epizodėlis tikrai pergyventas ir giliai įstrigęs į mano atmintį, noriu, nors apkarpytai, trumpai, jį čia atpasakoti. Neatsižvelgdamas ne tik į visus nepatogumus, bet stačiai ir daugybę nemalonumų, kurių tuomet reikėdavo patirti, bevažiuojant geležinkeliu,…

Skaityti...

Vėjo reikšmė medžioklei

Medžioklės taktika
Kiškiai - Vėjo reikšmė medžioklei

Kiekvienas medžiotojas turi būti gerai susipažinęs su vėjo sąlygomis ir medžiodamas prie vėjo sąlygų atitinkamai prisitaikinti. Neatkreipimas į vėją reikiamo dėmesio dažnai gali būti tiesioginė ir vienintelė nenusisekusios medžioklės priežastis: vėjo padedamas, gyvis laiku pajunta medžiotojo buvimą ir suspėja pasišalinti. Pavėjui nuo medžiotojo esąs gyvis savo puikia uosle užuodžia jį, o užuodęs, joks laukinis gyvis…

Skaityti...

Stirnų globa ir priežiūra

Medžiotojo dienos
roe deer 1154927 960 720 - Stirnų globa ir priežiūra

Laukinių gyvulių globa suprantama viskas, kas šiokiu ar tokiu būdu padeda šiuos gyvulius maitinti ir išlaikyti. Iš jų svarbiausia: ganykla, šėrimas ir girdymas. Ganyklą sudaro želmens, įvairios miško žolės, medžiai ir krūmai. Šėrimas gi bus, kai duosim jau parengtą maistą. Paskiausiu laiku, miško medžiagai brangstant, žmogus visur stengiasi paprastus miškus paversti kultūringais miško ūkiais, nes…

Skaityti...

Keletas nurodymų medžiokliniam šuniui dresuoti ir mokyti

Kinologija
equipment workout 1786391 960 720 - Keletas nurodymų medžiokliniam šuniui dresuoti ir mokyti

Prieš kiek laiko išėjo iš spaudos mano parašytas „Ryšių šunų dresavimo ir mokymo vadovėlis“, kuriuo naudojamasi kariuomenės dalyse ryšių šunims mokyti. Tam vadovėliui pasirodžius, kai kas iš mūsų medžiotojų kreipėsi į mane prašydamas atsiųsti tą vadovėlį, nes mūsų kalba iki šiol šia tema jokios literatūros nėra, o kai kuriais vadovėlio skyriais, ypač tais, kur kalbama…

Skaityti...

Medžioklė seniau ir dabar 1938 m. straipsnis

Medžioklės istorija
A year of sport and natural history shooting hunting coursing falconry and fishing 1895 20143783704 - Medžioklė seniau ir dabar 1938 m. straipsnis

Nepriklausomybės dvidešimtmečio sukaktį švenčiant, tarp dau­gelio kitų stambių laimėjimų galima konstatuoti ir mūsų medžioklės ūkio srities pažangą. Iš menkų likučių po didžiojo karo, okupacijos ir pokarinių suiručių laikų prisiauginome tokį kiekį net retesnių me­džiojamų žvėrių bei paukščių, kad kai kuriems iš jų grėsęs išnykimo pavojus mūsų miškuose jau praėjo. Daug pažengta pirmyn ir ki­tose medžioklės…

Skaityti...

Medžiojamų žvėrių gaudymas

Medžiotojo dienos
roe deer1 - Medžiojamų žvėrių gaudymas

Žvėris gaudyti ne taip jau lengva. Juos gaudant reikia saugoti, kad jie nebūtų kankinami arba sužeidžiami. Reikia juos visai svei­kus nugabenti į reikiamą vietą. Tad ir noriu šiame straipsnyje nupasakoti du žvėrių gaudymo būdus, kaip galima žvėris lengvai, jiems nepakenkiant, pagauti. Vienas gaudymo būdas — gaudymas su tinklais. Tinklais gau­dymas daugiausia buvo naudojamas dar rusų…

Skaityti...

Kodėl ir kaip reikia šerti medžioklinius žvėris

Medžiotojo dienos
PicTapGo Image 1 - Kodėl ir kaip reikia šerti medžioklinius žvėris

Kiekvienais metais, žiemos sezonui su sniego danga ir šalčiais prasidedant, miškų medžioklinės faunos šėrimo klausimas iškyla kaip kultūrinio medžioklės ūkio rodiklis. Šiandieninis žemės ūkis su savo kultūra tiek yra pažengęs į priekį, jog galima pasakyti, kad iš pagrindų pakeitė žemės natūralų veidą. Didžiausi kitados neįžengia­mi pelkynai, balos ir kiti bergždynai metai iš metų virsta kultūri­niais…

Skaityti...

1 2 3 10
X
Eiti į Viršų