Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžioklei

Šratų numeriai

Medžioklei
file0001026068385 - Šratų numeriai

Greta klausimo apie šratinių šautuvų kalib­rus jau porą sykių mūsų straipsniuose buvo paliestas klausimas apie tinkamiausius šratų numerius įvairiems medžiojamiems gyviams šaudyti. Šis klausimas yra moksliškai ištirtas me­džioklės ir šaudymo teorijos autoritetų. Vaka­ruose, kur gerbiamas mokslo autoritetas, eilinis medžiotojas nedrįsta viešai reikšti savo perdaug originalios nuomonės šiuo klausimu. Kiek ki­taip dalykas atrodė Rusijoj. Rusų medžiotojai…

Skaityti...

Šratinių šautuvų kalibrų pirmenybės

Medžioklei
cartridges 1761236 960 720 - Šratinių šautuvų kalibrų pirmenybės

Gana netikėtai puolė p. Karnavičius  pulkininko Urbono pupuliarų straipsnį, užvardytą „12, 16 ar 20 kalibras“. Šis puolimas netikėtas tuo, kad jis primena savu laiku aktualią, o dabar vis labiau užmirš­tamą šiuo klausimu kovą rusų medžioklinėje spaudoje. Kitur ši kova beveik neįmanoma, o pas mus gal būt ir negeistina. Polemika dėl vieno ar kito kalibro pirme­nybės…

Skaityti...

12, 16 ar 20 kalibras? Atsakymas P. Urbonui

Medžioklei
guns rifle weapon target 50571 - 12, 16 ar 20 kalibras? Atsakymas P. Urbonui

AAtsakymas P. Urbonui į anksčiau publikuotą straipsnį. Aš nesirengiu ginčytis su gerbiamuoju pulki­ninku, kad 12 kalibro šautuvas yra galingesnis, palyginant su mažesniais kalibrais. Aš nenagri­nėsiu ir straipsnio techniškosios dalies, nors negaliu nepasigailėti, kad autorius nepaskyrė nors kelių savo darbo eilučių tam, kuo daugiausia remiasi mažųjų kalibrų gynėjai (Žurnė, Ivašenkov’as, Buturlin’as), būtent, kad tinkamai sukons­truotas ir…

Skaityti...

Apie šratus

Medžioklei
waterfowlerminimal - Apie šratus

A. Mickevičius savo „Pono Tado“ poemoje mini, kad senieji Lietuvos medžiotojai laikydavę pažeminimu savo šautuvui užtaisyti jį smulkiais šratais. Tai galėjo būti ir būtų suprantama, tu­rint galvoje stambiųjų žvėrių gausingumą mūsų miškuose anais laikais. Tuomet tinkamiausias sviedinys buvo kulka arba blogiausiu atveju grankulkės. Šiandie „medaus ir žvėries šaly“, kaip vadindavo kadaise mūsų tėvynę, stambus žvėris yra…

Skaityti...

Tesiant kalibro temą

Medžioklei
Sluggun - Tesiant kalibro temą

Praeitą savaitę, šioje svetainėje publikuotas mano straips­nis, kuriame aš paliečiau vieną priežasčių, dėl kurios medžiojant toks didelis pašautų žvėrių ir paukščių skaičius turi dar pakankamai jėgų pabėgti ir pasislėpti. Ta priežastis, kaip mano straipsnyje nurodoma, yra mažo kalibro šautuvų vartojimas medžioklėje. Bet, be nurodytos priežasties, yra jų dar ke­lios, apie kurias aš norėčiau čia pakalbėti. Dalyvaudamas…

Skaityti...

12, 16 ar 20 kalibras?

Medžioklei
IMG 8562 min - 12, 16 ar 20 kalibras?

Tankiai girdime medžiotojų nusiskundimų, kad medžiodami jie daugelio paukščių neberanda, ar kad jiems tiek ir tiek sužeistų žvėrių pabėga, palikdami kraujuotus pėdsakus. Reiškinys, be abejo, negeistinas ne tik dėl to, kad tuo sumažėja bendras medžioklės rezultatas, bet dar labiau dėl to, kad tie pašauti žvėrys ir paukščiai ilgą laiką kankinasi, kol jie kur nors nusibaigia.…

Skaityti...

Šratų ir medžiojamų gyvūnų greičiai

Medžioklei
563385034056a.image  - Šratų ir medžiojamų gyvūnų greičiai

Kiekvienas medžiotojas žino, kad natūroje, kai reikia šauti, nėra laiko matuoti ar skaičiuoti atstumus ar greičius. Tenka „žaibo greitumu“ iš akies apie viską automatiškai spręsti ir tuojau vykdyti. Bet, norint išmokti greitai orientuotis aplinkybėse, reikia žinoti pagrindinius dalykus: kokie pagal atstumus yra šratų greičiai ir kokie medžiojamų gyvių greičiai; kiek reikia laiko šratams nulėkti atitinkamą…

Skaityti...

Tūtelė

Medžioklei
pump shotgun wallpaper 1 - Tūtelė

Parakas pradėjo naujų — šaunamųjų ginklų erą, o tūtelė padarė juos tokius, kokius matome šiandien. Lietuvoje ilgą laiką tūtelės buvo vadinamos gilzėmis (vokiškai „Hulse”). Teigiama, kad me­džioklinio lygiavamzdžio šautuvo tūtelė buvo išrasta 1863 metais. Tada ginklų meistras M. Šneideris Strasbūre (Prancūzija) pagamino popierinę tūtelę su metali­niu dugnu, o jo centre įmontavo kapsule parakui uždegti. Tiesa,…

Skaityti...

Kaip prižiūrėti medines šautuvo dalis

Medžioklei
gotowall - Kaip prižiūrėti medines šautuvo dalis

Serijiniu būdu gaminamų medžioklinių šautuvų medinės dalys (buožės, loveliai) daromos iš buko ar beržo medienos. Grai­kinio riešutmedžio medienos trūksta, to­dėl iš jos daromos tik vienetinių ir suve­nyrinių medžioklinių šautuvų buožės, love­liai. Šioms dalims taip pat tinka obels, kriaušės, klevo mediena. Žinoma, kad keičiantis meteorologinėms sąlygoms, mediena gali arba išbrinkti, arba perdžiūti. Dėl to pakinta medinių…

Skaityti...

Šautuvas ir šūvis

Medžioklei
ras 8656 - Šautuvas ir šūvis

Seniai niekas netiki sidabrinių kulkų, iš pakaruoklio virvės pagamintų kamščių ar džiovintos rupūžės miltelių reikšme sėkmingam šūviui. Tačiau tarp medžiotojų vis dar sklinda kalbos apie gerus senuo­sius šautuvus, iš kurių vos kliudytas žvė­ris krisdavęs vietoje. Daug kas gamina šovinius pagal savo „stebuklingus” re­ceptus. Net ir specialiojoje literatūroje vis dar kalbama apie šautuvo „prišaudy­mą”, duodama beprasmiškiausių rekomen­dacijų, kaip…

Skaityti...

Sidabro kulka – ne pasaka

Medžioklei
Lone Ranger Silver Bullets - Sidabro kulka - ne pasaka

Pirmasis šautuvas neturėjo buožės ir spynos mechanizmo. Kitaip tariant, dabar­tinių šautuvų pirmtakas buvo vamzdis su uždaru galu, o paraką uždegdavo dagtis. Šiandien šautuvas turi sudėtingą spyną, vamzdžių atidarymo bei uždarymo mecha­nizmą ir padedančią geriau prisitaikyti buožę. Tačiau šautuvo veikimo rezultato — šūvio vieta yra panaši į senojo vamz­džio. Šūvio vyksmo požiūriu vamzdis turi būti pakankamai ilgas,…

Skaityti...

Šaudmenys, parakas

Medžioklei
vis - Šaudmenys, parakas

Manoma, kad dūminis parakas buvo iš­rastas ir naudojamas Kinijoje dar prieš mūsų erą. Europoje 1250 metais jo sudė­tį aprašė anglų mokslininkas Rodžeris Bekonas, o parako išradėju laikomas alche­mikas vienuolis Bertoldas Švarcas. Kalio salietros, medžio anglies ir sieros miši­nys padarė didžiuli perversmą ginklų is­torijoje. Dūminio parako sudėtis iki šiol nepasikeitė. Jei šį paraką laikysime sau­sai, jo…

Skaityti...

Kapsulė

Medžioklei
Medžiokliniai šoviniai1 - Kapsulė

Kapsulės pavadinimas kilęs iš prancūzų kalbos žodžio capsule (lotyniškai capsula — dėželė). 1818 metais anglas J. Egas (J. Egg) išrado atvirą kapsulę, panašią į dabartinę. Tada tūtelių dar nebuvo, ir naudojantis per vamzdį užtaisomais gink­lais, kapsulė buvo uždedama ant specia­laus vamzdelio uždarajame vamzdžio gale. Plaktukėlio (gaiduko) sutrenktas mi­šinys sprogdavo ir uždegdavo dūminį pa­raką. Išnykus per…

Skaityti...

Šaudmenys, kamščiai

Medžioklei
Medžiokliniai šoviniai - Šaudmenys, kamščiai

Kamščio įtaka šūviui ne tokia jau maža, kaip iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti. Ypač ta įtaka juntama, kai šovinys užtaisytas šra­tais ir vamzdis su čoku. Kamščiai buvo naudojami ir pačiuose pirmuosiuose šautuvuose, tačiau, nežinant kaip vyksta šūvio procesas, jų mažai buvo paisoma. Ilgą laiką kamščiams buvo nau­dojamos pakulos, skudurai ir seni laikraš­čiai. Tik pradėjus gaminti…

Skaityti...

Kulkos ir grankulkės

Medžioklei
Medžioklinis taikinys - Kulkos ir grankulkės

Pirmosios šautuvų kulkos buvo švini­nės, apvalios. Pagal jas buvo nustaty­tas ir lygiavamzdžių šautuvų kalibras. Iš svaro švino atlieta dvidešimt, šešio­lika, dvylika vamzdžio vidaus skers­mens apvalių kulkų — toks ir šautuvo kalibras. Truputį pakitusios šios kulkos naudojamos iki šiol. Dabar apvalios kul­kos liejamos su maždaug milimetro aukščio briaunelėmis (virš pagrindinio korpuso). Tokiu būdu kulkas galima ge­riau…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų