Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Šratų numeriai

Greta klausimo apie šratinių šautuvų kalib­rus jau porą sykių mūsų straipsniuose buvo paliestas klausimas apie tinkamiausius šratų numerius įvairiems medžiojamiems gyviams šaudyti. Šis klausimas yra moksliškai ištirtas me­džioklės ir šaudymo teorijos autoritetų. Vaka­ruose, kur gerbiamas mokslo autoritetas, eilinis medžiotojas nedrįsta viešai reikšti savo perdaug originalios nuomonės šiuo klausimu. Kiek ki­taip dalykas atrodė Rusijoj. Rusų medžiotojai […]

Šratinių šautuvų kalibrų pirmenybės

Gana netikėtai puolė p. Karnavičius  pulkininko Urbono pupuliarų straipsnį, užvardytą „12, 16 ar 20 kalibras“. Šis puolimas netikėtas tuo, kad jis primena savu laiku aktualią, o dabar vis labiau užmirš­tamą šiuo klausimu kovą rusų medžioklinėje spaudoje. Kitur ši kova beveik neįmanoma, o pas mus gal būt ir negeistina. Polemika dėl vieno ar kito kalibro pirme­nybės […]

12, 16 ar 20 kalibras? Atsakymas P. Urbonui

AAtsakymas P. Urbonui į anksčiau publikuotą straipsnį. Aš nesirengiu ginčytis su gerbiamuoju pulki­ninku, kad 12 kalibro šautuvas yra galingesnis, palyginant su mažesniais kalibrais. Aš nenagri­nėsiu ir straipsnio techniškosios dalies, nors negaliu nepasigailėti, kad autorius nepaskyrė nors kelių savo darbo eilučių tam, kuo daugiausia remiasi mažųjų kalibrų gynėjai (Žurnė, Ivašenkov’as, Buturlin’as), būtent, kad tinkamai sukons­truotas ir […]

Apie šratus

A. Mickevičius savo „Pono Tado“ poemoje mini, kad senieji Lietuvos medžiotojai laikydavę pažeminimu savo šautuvui užtaisyti jį smulkiais šratais. Tai galėjo būti ir būtų suprantama, tu­rint galvoje stambiųjų žvėrių gausingumą mūsų miškuose anais laikais. Tuomet tinkamiausias sviedinys buvo kulka arba blogiausiu atveju grankulkės. Šiandie „medaus ir žvėries šaly“, kaip vadindavo kadaise mūsų tėvynę, stambus žvėris yra […]

Tesiant kalibro temą

Praeitą savaitę, šioje svetainėje publikuotas mano straips­nis, kuriame aš paliečiau vieną priežasčių, dėl kurios medžiojant toks didelis pašautų žvėrių ir paukščių skaičius turi dar pakankamai jėgų pabėgti ir pasislėpti. Ta priežastis, kaip mano straipsnyje nurodoma, yra mažo kalibro šautuvų vartojimas medžioklėje. Bet, be nurodytos priežasties, yra jų dar ke­lios, apie kurias aš norėčiau čia pakalbėti. Dalyvaudamas […]

12, 16 ar 20 kalibras?

Tankiai girdime medžiotojų nusiskundimų, kad medžiodami jie daugelio paukščių neberanda, ar kad jiems tiek ir tiek sužeistų žvėrių pabėga, palikdami kraujuotus pėdsakus. Reiškinys, be abejo, negeistinas ne tik dėl to, kad tuo sumažėja bendras medžioklės rezultatas, bet dar labiau dėl to, kad tie pašauti žvėrys ir paukščiai ilgą laiką kankinasi, kol jie kur nors nusibaigia. […]

Šratų ir medžiojamų gyvūnų greičiai

Kiekvienas medžiotojas žino, kad natūroje, kai reikia šauti, nėra laiko matuoti ar skaičiuoti atstumus ar greičius. Tenka „žaibo greitumu“ iš akies apie viską automatiškai spręsti ir tuojau vykdyti. Bet, norint išmokti greitai orientuotis aplinkybėse, reikia žinoti pagrindinius dalykus: kokie pagal atstumus yra šratų greičiai ir kokie medžiojamų gyvių greičiai; kiek reikia laiko šratams nulėkti atitinkamą […]

Tūtelė

Parakas pradėjo naujų — šaunamųjų ginklų erą, o tūtelė padarė juos tokius, kokius matome šiandien. Lietuvoje ilgą laiką tūtelės buvo vadinamos gilzėmis (vokiškai „Hulse”). Teigiama, kad me­džioklinio lygiavamzdžio šautuvo tūtelė buvo išrasta 1863 metais. Tada ginklų meistras M. Šneideris Strasbūre (Prancūzija) pagamino popierinę tūtelę su metali­niu dugnu, o jo centre įmontavo kapsule parakui uždegti. Tiesa, […]

Kaip prižiūrėti medines šautuvo dalis

Serijiniu būdu gaminamų medžioklinių šautuvų medinės dalys (buožės, loveliai) daromos iš buko ar beržo medienos. Grai­kinio riešutmedžio medienos trūksta, to­dėl iš jos daromos tik vienetinių ir suve­nyrinių medžioklinių šautuvų buožės, love­liai. Šioms dalims taip pat tinka obels, kriaušės, klevo mediena. Žinoma, kad keičiantis meteorologinėms sąlygoms, mediena gali arba išbrinkti, arba perdžiūti. Dėl to pakinta medinių […]

Šautuvas ir šūvis

Seniai niekas netiki sidabrinių kulkų, iš pakaruoklio virvės pagamintų kamščių ar džiovintos rupūžės miltelių reikšme sėkmingam šūviui. Tačiau tarp medžiotojų vis dar sklinda kalbos apie gerus senuo­sius šautuvus, iš kurių vos kliudytas žvė­ris krisdavęs vietoje. Daug kas gamina šovinius pagal savo „stebuklingus” re­ceptus. Net ir specialiojoje literatūroje vis dar kalbama apie šautuvo „prišaudy­mą”, duodama beprasmiškiausių rekomen­dacijų, kaip […]

X