Ar bičių valstybė monarchiška ar demokratiška?

Ar bičių valstybė monarchiška ar demokratiška?

P. Dovydaitis “Kosmos” 1931 m.

Kai kurių smulkesniu gyvulių gyvenimo santvarka siūlosi palygina­ma su žmonių gyvenimo santvarka ir vyksmais. Kai kurios vabzdžių rū­šys dėl to net yra vadinamos valstybėmis gyvenančiais vabzdžiais. Tokių vabzdžių geriausiai žinomi yra bitės ir skruzdės. Ypačiai bičių gyvenimas prašosi lyginamas su žmonių gyvenimu. Berods, tokių palyginimų visuo­met daugiau daro paviršutiniški gamtos stebėtojai, negu mokslingi jos ty­rinėtojai ir todėl iš tokių palyginimų padaromi išvedimai dažnai esti klai­dingi. Aure, dažnai keliamas klausimas, kokia tvarka eina bičių gyveni­mas: monarchiška ar demokratiška? Kai kas tvirtina, kad bičių valstybė simbolizuojanti monarchiją, kurioje viskas vyksta pagal karalienės (moti­nos) valią ir įsakymus.

Tačiau giliau įsižiūrėjęs turėsi konstatuoti, jog bičių karalienė nėra avilio valdovė, bet kad avily ir skaičiumi viršija ir valdo bitės darbininkės. Avilio gyventojai, kaip vieningas organismas, savojo pa­skatų (instinktų) gyvenimo centru tikrai turi karalienę. Bet ji yra ne kas daugiau, kaip tik „mašina kiaušiniams dėti“, nei skirta, nei tinkama ku­riam kitam uždaviniui atlikti. Ji net neįstengia maisto pasiimti iš sandė­lių. Ją maitina bitės darbininkės, kurios ją aprūpina net jau suvirškin­tais baltimingais, maistingais syvais, paduodamos jį nuo vieno straublio ant kito. Vienu tik medum karalienė negalėtų išsimaitini, nes ji, dėliai milžiniškos kiaušinių produkcijos, yra reikalinga didelio baltimų kiekio. Bet šiaip dalykams esant, karalienė visiškai priklauso bičių darbininkių, kurios, atatinkamai ją maitindamos, įgalina atlikti visas tas funkcijas, kurių jos, t.y., bitės darbininkės nori iš karalienės turėti. Taip antai, karalie­nė tik tuomet pradeda dėti tranų (bitinų) kiaušinius ir lipdyti jiems ce­les, kai ji iš bičių darbininkių gauna atatinkamo akstino.

Taip pat spiečiant karalienė nėra vadovas. Šiuo atveju vadovaut imasi didesnis ar mažesnis būrys bičių darbininkių, kurių instinktai penėt karalienę tame avily jau tampa nebepalenkinami. Iš jų tat ir eina akstinas spiesti naujus spiečius.

Taigi, bičių karalienė avily pildo tik bičių darbininkių valią, t.y. avi­lio visuomenės valią. Tat, jei jau bičių gyvenimo santvarką lyginti su žmonių santvarka, tai bičių valstybė tenka laikyti demo­kratijos, bet nieku būdu ne monarchijos, simboliu.

Čia pareikštus teigimus aure patvirtina ir didelis valstybėmis gyve­nančių vabzdžių (pirmiausia skruzdžių) gyvenimo žinovas, jau a.a. Eriehas Wašmann‘as (1931. II. 27) viename savo paskiausių raštų apie demokratiją skruzdžių ir termitų valstybėse. Jis rašo: „Abiem atvėjais (t.y. bičių aviliuose ir skruzdžių kolonijose) karalienės yra tik val­stybes palaikančios kiaušinių dėjikės, už ką yra aplaižinėjamos ir peni­mos; „valdyti jos visai neturi ką. Taip pat ir bičių avily visus darbus pa­siskirsto, visus perų globojimo, maistu aprūpinimo ir bendruomenės ap­gynimo darbus atlieka vienas neutraliųjų patelių luomas, vadinamosios darbininkės. Net naujas kolonijas įkuriant ne karalienė spiečių išveda, bet spiečius ją tiesiog su savim varu išsivaro. Todėl bičių valstybių in­stinkto pagrindinį dėsnį (įstatymą) tenka veikiau pavadinti demokratišku, negu monarchišku

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a reply

Solve : *
17 + 27 =