Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Ančia - Ančios ežeras

Ančios ežeras

Patarimai žvejui

Ančia, tai ežeras Lazdijų rajone, pačiame Lietuvos pakraštyje, senoje jotvingių žemėje. Nu­kakti prie ežero nesudėtinga — reikia nuvažiuoti į Veisiejus, nedidelį, bet labai gražų miestelį, kurio gatvelės išraižiusios Ančios ežero pakrančių kalvas. Neskubė­kite ieškoti ežero — jis čia pat, pačiame miestelyje, per siaurą prataką pastatytas tiltas. Ant jo dažniausiai ir pamatysite pirmus meškeriotojus — Veisiejų vaikus. Veisiejai — senas Lietuvos miestelis, is­toriniuose šaltiniuose minimas jau XIII amžiuje. 1525 metais jam sutelkta mies­to privilegija. Dabartinis Veisiejų centras bažnyčia, miestelio pakraščiuose prista­tyta daug naujų namų. Smagu vaikščioti siauromis miestelio gatvėmis, dabar vėl atgavusiomis savo senus pavadinimus, at­statytus praeities paminklus. Beje, Veisie­juose XIX amžiaus pabaigoje gyve­no esperanto kalbos kūrėjas Liudvikas Zamenhoias.

Nuo Veisiejų ir galima pradėti meške­riotojui kelionę. Vakariniu ir rytiniu kran­tu du keliai vingiuoja išilgai ežero. Abu veda į kitą Ančios galą, kuris ne taip jau arti — už 9 kilometrų. Iš viso Ančios ežeras daugiau plačią upę nei ežerą pri­mena. Tik šiaurinė jo dalis plačiau išsilie­jusi. Jei keliausite vakariniu krantu, te­nai, kur ežero platuma virsta siaura prata­ka, užkopkite į dvi aukštumas — tai Mėčiūnų piliakalniai. Pirmasis, prie mažyčio Vainežerio ežeriuko, dar ir jo vardu va­dinamas.

Meškeriotojui knieti sužinoti, koks tai ežeras, ką jis žada. Bendras ežero plotas 504 hektarai. Plačiausioje vietoje — 1,2 kilometro, vidutinis plotis — 0,5 kilo­metro. Didžiausias gylis prieš ežero posūkį apie 26 metrai. Ežeras tarsi gilioje griovoje — atabradas siauras, bet patogus meškerioti nuo kranto, nes kietas, smėlė­tas, vietomis žvirgždėtas, augalijos juosta reta, siaura, ypač rytiniame krante. Dugnas nelygus, vanduo neskaidrus. Ežeras žuvin­gas, tik reikia prisitaikyti prie meškerioji­mo sąlygų. Bene daugiausia malonumų ja­me gali patirti plūdininkai, ypač karšių gaudytojai. Ančioje karšių gana daug, jie auga greitai, nes turi pakankamai maisto. Kelis kartus teko matyti karšių „vestuves” Ančioje — į paviršių išvirsdavo dideli tuntai auksašonių „keptuvių”, sveriančių du tris kilogramus. Kaip gaudyti karšius, neaiškinsiu, tik papasakosiu vetsiejiškio I. Stankevičiaus pastebėjimus. Jis karšių ne­jaukina, o ankstyvą rytmetį eina aukštu ežero krantu ir stebi pakraštį. Radęs su­drumsto vandens plotą, jame ir gaudo. Mat vandenį sudrumsčia būrys dugne be­sirausiančių karštų.

Ančioje yra ir „klumpinių” ešerių, daž­nas daugiau nei kilogramą sveriąs. Ypač daug nemalonumų pridaro žiemą, ant plo­nučio meškerėlės valo užkibę… Yra čia lydekų, kuojų, raudžių, meknių, lynų, plakių, na ir, žinoma, aukšlių, pūgžlių, bet pastarieji ne itin ikyrį. Gyvena duburiuose ir ilgaūsių šamų, bet jie retai užkimba ant meškerės. 1962 metais į Ančią suleista se­liavų, ungurių jauniklių.

Jei sugalvosite keliauti ežero pakrantė­mis, geriau tai darykite antroje vasaros pusėje, kai prisirpsta miško uogos, prade­da dygti grybai — pakrantės pušynuose prisirinksite žemuogių, mėlynių, o rude­niop — ir grybų. Taip bemeškeriodami, besigrožėdami išlakiais pušynais nepastebi­mai prieisite Ančios ežero galą, iš kurio platoku srautu išteka srauni Baltoji Ančia. Jei eisite paupiu, pateksite į paskutini Lietuvos pasienio miestelį — Kapčiamiestį. Čia dar stovi daugiau kaip prieš 300 metų statyta me­dinė bažnyčia. Per Antrąjį pasaulini karą miestelis buvo sudegintas, bet dabar vėl gražus ir jaukus. Užsukę Kapčiamiestin, būtinai aplankykite kapines. Jose palaidota 1831 metų sukilimo didvyrė Emilija Pliate­rytė. Nuo pirmųjų sukilimo prieš rusų priespaudą dienų ji kovojo su priešais. Buvo paskirta pirmojo Lietuvos pulko kapi­tone, kovėsi prie Vilniaus, dalyvavo kau­tynėse ties Kaunu. Kai pagrindinės suki­lėlių pajėgos ryžosi trauktis į Prūsus, E. Pliaterytė su ištikimais draugais patraukė į Lenkiją — ten dar vyko sukilimas. De­šimt dienų jie keliavo naktimis miškais. Emilija taip nusilpo, kad susirgo, prarado sąmonę. Ją priglaudė Justinavo dvaro savininkai Ablamavičiai. Čia ji ir mirė gruodžio 23 dieną. Palaidota buvo svetimu vardu. Tik vėliau buvo pastatytas kuklus paminklas. Ant dabar stovinčio paminklo Kapčiamiesčio kapinėse parašyta: „Sielą Dievui, o gyvenimą tėvynei atidavė“…

Apsistoję ilgiau prie Ančios ežero, ga­lėsite aplankyti ne vieną ežerą ir ežerėlį, tyvuliuojančius aplinkiniuose miškuose žydru vėriniu: tai Snaigynas, Vilkaitis, Trikojis, Veprynas, Ilgis, Dumblaitis, Dumblelis, Ragažius, Pastovys ir daug kitų, ma­žesnių ir didesnių.

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

 

Lentelėje pateikiamas šiame ežere dažniausiai sutinkamų žuvų sąrašas bei rekomendacijos kada ir ant ko jas geriausia žvejoti.


Pavadinimas Rekomenduojami masalai Rekomenduojamas laikas žvejybai Mėgėjiškos žūklės taisyklės
Karšis Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių lervos, šutinti kviečiai, žirniai, saldieji konservuototi kukurūzai, šutinti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, bulvės, sūris, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manūų kruopų tešla. Geriausiai kimba gegužės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Gaudant plūdine arba duginine meškere. Šiame ežere draudimai gaudant karšius netaikomi.
Kuoja Kompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių lervos, dreisenos, šutinti kviečiai, žirniai, saldiejo konservuoti kukurūzai, kanapės, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausi kibimai vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais. Gaudant plūdine arba dugnine meškere. Draudimai nėra taikomi.
Lydeka Vėžiai, varlės, aukšlės, ešeriai, gružliai, karosai, kuojos, plakiai, pūgžliai, saulažuvės, stintos, šlyžiai. Geriausiai kimba gegužės, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Perspektyviausi būdai gaudant plūdine, dugnine, spiningu, museline meškerėmis arba gyva žuvele. Lydekas draudžiama gaudyti nuo sausio 1 d. iki balandžio 20d. masalui naudojant gyvą žuvelę, o nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d. draudžiama gaudyti apskritai. Imamas dydis nuo 45 cm.Leidžiama paimti ne daugiau 3 vnt.
Ešerys Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių ervos, aukšlės, gružliai, pūgžliai, saulažuvės, stintos, šlyžiai. Geriausias kibimas vasario, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Gaudant plūdine, dugnine, spiningu arba gyva žuvele. Ešerių žūklėje draudimai žvejoti ar dydžio limitai netaikomi.
Lynas Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, uodo trūklio lervos, dėlės, žirniai, saldieji konservuoti kukurūzai, šutinti kukurūzai, kanapės, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, bulvės, sūris, konservuota mėsa, dešra, dešrelės, paprasta tešla, sūrio tešla, mėsos tešla, kanapinė tešla, granuliuotų masalų tešla, baltynminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai kimba gegužės ir birželio mėnesiais. gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Leidžiamas paimti dydžio limitas – 25 cm
Meknė Kompostiniai sliekai, apsiuvos, laumžirgių lervos, žiogai, šutinti kviečiai, žirniai, saldieji konservuoti kukurūzai, šutinti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, paprasta tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai kimba balandžio ir gegužės mėnesiais. Geriausia gaudyti plūdine ir palaidyne meškerėmis. Draudžiamo gaudyti laikotarpio ir dydžio limito nėra, tačiau su savimi galima pasiimti ne daugiau kaip 15 vnt.
Aukšlė Kompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, šutinti kviečiai, duona, batonas, paprasta tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai aukšlės kimba gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Perspektyviausias būdas – plūdinė meškerė. Jokie draudimai ar apribojimai gaudant šia žuvį netaikomi.
Plakis Kompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, laumžirgių lervos, dreisenos, šutinti kviečiai, saldiejo konservuoti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai kimba vasario, kovo, gegužės, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Draudimai netaikomi.
Pūgžlys Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, laumžirgių lervos, dreisenos. Geriasuiai kimba sausio, vasario, kovo, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Jokie draudimai šiai žuviai netaikomi.
Seliava Įvairūs vabzdžiai, dirbtinės muselės. Ankstyvas rytas arba vėlyvas vakaras, taip pat gaudoma iš po ledo. Draudžiamo gaudyti laikotarpio nėra, dydžiai taip pat neribojami.
Raudė Kompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, šutinti kviečiai, saldieji konservuoti kukurūai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, sausi pusryčiai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Šiltesniame ore raudė meškeriojama visą dieną. Gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Draudžiamo gaudyti laikotarpio nėra, dydžiai taip pat neribojami.
Šamas Naktiniai sliekai, vėžiai, perluotės, aukšlės, ešeriai, karosai, kuojos, plakiai, pūgžliai, stintos. Geriausiai kimba birželio ir liepos mėnesiais. Gaudant dugnine, spiningu ar gyva žuvele. Draudžiamo gaudyti laikotarpio nėra. Imamas tik nuo 75 cm. dydžio ir ne daugiau kaip 1 vnt.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Solve : *
2 × 2 =


Įrašai kategorijoje

Sliekas tarp lapų 480x384 - Apie slieką

Apie slieką

K. Sčesnulevičius, “Medžiotojas” 1939 m. Kiekvienam meškeriotojui gerai pažįstamas šis nekaltas gyvūnėlis,
vejo siluetas 480x384 - Upokšnis. Žvejo šešėlis

Upokšnis. Žvejo šešėlis

Pačios tinkamiausios dienos žūklei – apsiniaukusios. Sau­lės spinduliai prasimuša net ir pro
40872436394 8b79076064 c 480x384 - Upokšnis. Metimas į taikinį

Upokšnis. Metimas į taikinį

Daugelis patyrusių spiningininkų yra treniravęsi mėtydami svarelius į taikinį. Anglijoje gimė tradicija
Eiti į Viršų