Ligulidai - Žalingas parazitas

Žalingas parazitas

in Žuvys

Ežerų bei kitų vandens telkinių žuvų pilvo ertmėje palyginti dažnai aptinkami stambūs (dažniausiai 3—20 cm ilgio ir 0,3—0,8 cm pločio ir didesni) muskulingi, gelsvai baltos spalvos plokščios formos parazitiniai kirminai, vadinami ligulidais.

Augdamas ir vystydamasis žuvies pil­vo ertmėje (ne žarnose), parazitas me­chaniškai spaudžia vidaus organus, ypač kepenis, žarnas, gonadas ir plau­kiojimo pūslę. Jeigu dėl to žuvis nestimpa, parazitas joje laikosi keletą metų. Pasitaiko, kai beaugdami ligulidai ilgainiui užpildo visą pilvo ertmę ir pa­galiau praplėšia pilvo sienelę. Supran­tama, tada tokia žuvis žūna. Tačiau, dar žymiai anksčiau, parazitui spaudžiant plaukiojimo pūslę, žuvis praranda gali­mybę normaliai vandenyje laikytis. Ta­da tokia žuvis ir mažiausios srovės bū­na nunešama į ežero ar kito vandens telkinio pakrantę, įlanką ar kitą tykesnę vietą, kur ji tampa įvairių vandens paukščių ar kitų žuvėdžių gyvūnų gro­biu. Neretai žuvis su ligulidais patenka ir ant žvejo meškerės. Taigi, nemažai žuvų nuo šio parazito žūva, jos blogai auga.

Šie parazitiniai kirminai aptinkami įvairių rūšių žuvyse, bet dažniausiai karpinėse ir ypač karšiuose, plakiuose, kuojose ir kai kuriose kitose šios gru­pės žuvyse.

Aiškinant priežastis, kodėl vienur ar kitur blogai auga karšiai, rasta, kad jie ten nuo 10,3 iki 97,6 procento apsikrėtę ligulidais. Šių žuvų pilvo ertmėje buvo rasta iki 10 parazitinių kirminų.

Parazitu apsikrėtusių žuvų ilgis ir ypač jų svoris (be vidurių), taip pat įmitimo koeficientas, lyginant su to pa­ties amžiaus sveikomis žuvimis, žymiai mažesnis. Visų ligulidozinių karšių riebalingumas buvo lygus nuliui.

Yra žinoma, kad sazanai ligulidų invazijoms mažai jautrūs. Todėl tokia­me vandens telkinyje jų auginimo suintensyvinimas kitų žuvų rūšių sąskaita labai sumažintų ligulidų daromus nuos­tolius. Ligulidams atsparus ir starkis. Misdamas žuvimis, starkis gali sunaikin­ti daug ligulidozinių žuvų, juo labiau, kad pastarosios, būdamos mažai judrios, dažniau būna plėšriųjų aukomis.

Sergančių, arba jau negyvų žuvų, taip pat jų vidaus organų (vidurių) su parazitais negalima išmesti į vandenį ir kitur, iš kur juos galėtų paimti paukš­čiai.

Ligulidozinės žuvys žmonėms nepa­vojingos. Pašalinus ir sunaikinus vidurius su parazitais, jas galima maistui naudoti be apribojimų.

Agripina Orlova, Edvardas Rauckis

Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*