Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Muselinė meškerė III

in Žvejybos būdai

Masalo sviedimas per galvą parody­tas 15 pav.

1 padėtis rodo atgalinio mosto pra­džią, kai kotas ima linkti veikiamas valo svorio ir vandens pasipriešinimo; dešinioji ranka beveik ištiesta, o kai­rioji įremta į liemenį. 2 padėtis rodo, kaip atgalinio mosto metu už statmens atlinko koto viršūnė, o valas iš­sitiesia lygiagrečiai su vandens pavir­šiumi. Tuo metu kairioji ranka priglun­da prie kūno. Kadangi valo skridimas už sviedėjo stebimas pasisukus statme­nu kampu, tai galima laiku pradėti priekinį mostą. 3 padėtis rodo priekinį mostą, kurio metu kotas išlinksta nuo valo svorio, o kairioji ranka vėl artė­ja prie liemens.

Reikia stengtis, kad sviedžiant per galva dvirankiu kotu priekinis ir atga­linis mostai būtų daromi vienoda jėga. Tuo tarpu daug meškeriotojų atgalinį mostą daro per lėtai, o priekinį — per staigiai.

Labai paranku, kai išmokstama ma­salą sviesti ir kita ranka, tai yra kai­riąja, koto rankeną laikant už viršaus, o dešiniąja ranka — už galo. Tatai duoda pranašumų, apie kuriuos buvo kalbėta pasakojant apie masalo svai­dymą kairiąja ranka vienrankiu kotu.

Kiti masalo svaidyjno variantai (per petį, iš šono, atžagaria ranka, statme­nai) dvirankiu kotu daromi prisilaikant tų pačių taisyklių, kaip ir vienrankiu kotu.

Svaidomosios valo dalies pailgini­mas, svaidant masalą vienrankiu kotu. Kai jau išmokome dešiniąja ranka tvir­tai laikomu kotu masalą ant vandens teisingai patupdyti, pradedame dirbti ir kairiąja ranka. Svaidomąją valo dalį galima pailginti įvairiais būdais. Pra­dedame nuo paprasčiausiojo, kuris pa­rodytas 16 pav.

Iš ritės per koto viršūnės žiedelį iš­traukiame porą metrų valo ir tokiu bū­du nuo masalo iki ritės turime apie septynis metrus. Po to valą ištiesiame ant vandens. Norėdami svaidomąją va­lo dalį pailginti iki 10 metrų, kairio­sios rankos pirštais paimame už valo prie pat ritės, patraukiame bent pus­metrį kairėn ir žemyn ir paleidžiame (1 padėtis). Dabar užsimojame kotu at­gal ir pastebime, kad iš ritės ištrauk­tas valas praslydo per žiedelius (2 pa­dėtis). Priekiniame moste valas išsitie­sta ant vandens (3 padėtis), bet jau toliau. Kai šiuos veiksmus pakartosime šešetą kartų, valas pailgės iki 10 met­rų.

Kitą budą svaidomajai valo daliai pailginti rodo 17 pav. Prieš atgalinį mostą kairiosios rankos pirštais ištrau­kiame iš ritės dar pusmetrį valo (1 pa­dėtis), kurio atgaliniame moste nepaleidžiame, bet laikome įtemptą (2 pa­dėtis).

Priekiniame moste valą laikome tol, kol jis pats nepradės traukti pir­myn; paleistoji valo dalis per žiede­lius išslysta (3 padėtis).

Laisvąją valo dalį reikia paleisti ta­da, kai priekyje išsitiesia paskutinie­ji valo metrai. Jeigu laisvasis valas bus paleistas per anksti, tai mostas ne­pavyks — prie koto viršūnės esanti valo dalis pasidarys palaida.

Masalo sviedimas

Alfonsas Kasulaitis


Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Latest from Žvejybos būdai

Su kuprine ant pečių

Yra tokių žvejų, ir ne tik pradedančiųjų, kurie mėgsta klajoklišką gaudymo būdą,

Pabandykime

Žieminė meškerėlė, apie kurią čia rašoma, labai paplitusi Urale. Man atrodo, kad

Kilstukas

Meškeriotojų gyvenime beveik nėra dogmų, todėl ir pasakyti, koks meškerioji­mo būdas yra
Pakilti į Viršų