Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

one good day of fly fishing - Muselinė meškerė III

Muselinė meškerė III

in Žvejybos būdai

Masalo sviedimas per galvą parody­tas 15 pav.

1 padėtis rodo atgalinio mosto pra­džią, kai kotas ima linkti veikiamas valo svorio ir vandens pasipriešinimo; dešinioji ranka beveik ištiesta, o kai­rioji įremta į liemenį. 2 padėtis rodo, kaip atgalinio mosto metu už statmens atlinko koto viršūnė, o valas iš­sitiesia lygiagrečiai su vandens pavir­šiumi. Tuo metu kairioji ranka priglun­da prie kūno. Kadangi valo skridimas už sviedėjo stebimas pasisukus statme­nu kampu, tai galima laiku pradėti priekinį mostą. 3 padėtis rodo priekinį mostą, kurio metu kotas išlinksta nuo valo svorio, o kairioji ranka vėl artė­ja prie liemens.

Reikia stengtis, kad sviedžiant per galva dvirankiu kotu priekinis ir atga­linis mostai būtų daromi vienoda jėga. Tuo tarpu daug meškeriotojų atgalinį mostą daro per lėtai, o priekinį — per staigiai.

Labai paranku, kai išmokstama ma­salą sviesti ir kita ranka, tai yra kai­riąja, koto rankeną laikant už viršaus, o dešiniąja ranka — už galo. Tatai duoda pranašumų, apie kuriuos buvo kalbėta pasakojant apie masalo svai­dymą kairiąja ranka vienrankiu kotu.

Kiti masalo svaidyjno variantai (per petį, iš šono, atžagaria ranka, statme­nai) dvirankiu kotu daromi prisilaikant tų pačių taisyklių, kaip ir vienrankiu kotu.

Svaidomosios valo dalies pailgini­mas, svaidant masalą vienrankiu kotu. Kai jau išmokome dešiniąja ranka tvir­tai laikomu kotu masalą ant vandens teisingai patupdyti, pradedame dirbti ir kairiąja ranka. Svaidomąją valo dalį galima pailginti įvairiais būdais. Pra­dedame nuo paprasčiausiojo, kuris pa­rodytas 16 pav.

Iš ritės per koto viršūnės žiedelį iš­traukiame porą metrų valo ir tokiu bū­du nuo masalo iki ritės turime apie septynis metrus. Po to valą ištiesiame ant vandens. Norėdami svaidomąją va­lo dalį pailginti iki 10 metrų, kairio­sios rankos pirštais paimame už valo prie pat ritės, patraukiame bent pus­metrį kairėn ir žemyn ir paleidžiame (1 padėtis). Dabar užsimojame kotu at­gal ir pastebime, kad iš ritės ištrauk­tas valas praslydo per žiedelius (2 pa­dėtis). Priekiniame moste valas išsitie­sta ant vandens (3 padėtis), bet jau toliau. Kai šiuos veiksmus pakartosime šešetą kartų, valas pailgės iki 10 met­rų.

Kitą budą svaidomajai valo daliai pailginti rodo 17 pav. Prieš atgalinį mostą kairiosios rankos pirštais ištrau­kiame iš ritės dar pusmetrį valo (1 pa­dėtis), kurio atgaliniame moste nepaleidžiame, bet laikome įtemptą (2 pa­dėtis).

Priekiniame moste valą laikome tol, kol jis pats nepradės traukti pir­myn; paleistoji valo dalis per žiede­lius išslysta (3 padėtis).

Laisvąją valo dalį reikia paleisti ta­da, kai priekyje išsitiesia paskutinie­ji valo metrai. Jeigu laisvasis valas bus paleistas per anksti, tai mostas ne­pavyks — prie koto viršūnės esanti valo dalis pasidarys palaida.

Masalo sviedimas - Muselinė meškerė III

Alfonsas Kasulaitis


Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

time of year 2890054 960 720 480x384 - Luokijimas

Luokijimas

Atšąlus, ramiam orui esant, ant lygaus ežerų paviršiaus susiklosto ledas — lygus
Pakilti į Viršų