Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

fly fishing river itchen2 - Muselinė meškerė IIX

Muselinė meškerė IIX

in Žvejybos būdai

32 pav - Muselinė meškerė IIXMasalo sviedimo krypties pakeiti­mas. Atsižvelgiant į masalo svaidymo sąlygas ir masalo tupdymo tašką daž­nai tenka keisti masalo sviedimo kryp­tį. Tai padaroma, kai mostas priekin eina viena plokštuma, o atgal — kita (31 pav.). Pavyzdžiui, mostą per galvą keičiame mostu per petį ar iš šono ir pan. (1 padėtis).

Kai vieną kartą taikome į vieną vietą, o antrą kartą norime pasiekti kitą, atokiau nuo pirmojo esantį tai­kinį, tai po mosto atgal padarome kelis sviedimus ore, nuolat keisdami jų plokštumas, kol pasidaro paranku sviesti į naują taikinį (2 padėtis).

Meškeriojant įsibridus, masalo svie­dimo kryptis pakeičiama priešinga trimis veiksmais (32 pav.). Padarome mostą atgal ir tuo metu, kai tik ma­salas praskrido pro sviedėją, apsisu­kame (1 padėtis); po to padarome mos­tą ore atgal (2 padėtis) ir pagaliau sviedžiame į taikinį (3 padėtis).

Masalo sviedimo kryptį pakeisti priešinga galime ir tokiu būdu. Prieš mostą atgal pasisukame 90° kampu. Padarius mostą, tuojau sviedžiame at­gal, kartu pasisukdami dar 90° kampu ir pagaliau masalą sviedžiame į tai­kinį.

Katapultinis sviedimas. Kai žuvauja­me labai apaugusiuose upeliuose arba kai norime sugauti žuvų, kurios me­džioja vabzdžius prie pat kranto, tai masalą sviesti jau žinomais būdais tiesiog neįmanoma arba neparanku.

Šitokiais atvejais masalą patartina sviesti kaip katapultą: kotas sulenkia­mas lanku ir po to leidžiama masalui skristi. Masalą laikant tarp smiliaus ir nykščio, sviedimo nuotolį apriboja pavadėlio ilgis. Šis sviedimas būna labai suglebęs, kadangi muselę neša pavadėlis, kuris pats būna labai leng­vas. Laikant tarp pirštų mazgą, esantį tarp valo ir pavadėlio, sviedimo nuo­tolis padidėja, pats sviedimas būna energingesnis. Sviedimo nuotoliui pa­didinti valą pirštais galima laikyti ir aukščiau minėto mazgo. Katapultos būdu masalą galima nusviesti iki 5 metrų.

31 pav - Muselinė meškerė IIX

Skliaustinis sviedimas. Šitaip svai­dant valas iš esmės būna prieš svie­dėją, atsidurdamas už jo ne toliau kaip per vieną du metrus. Skliaustinis svie­dimas dažniausiai naudojamas tada, kai dėl įvairių kliūčių (status krantas, nusvirę medžiai, krūmai) valo neįma­noma už savęs bent iš dalies ištiesti. Svarbiausieji svaidymo variantai — statmena, nuožulnia bei gulsčia plokš­tumomis.

Skliaustinis sviedimas susideda iš dviejų dailų; skliausto suformavimo ir mosto priekin.

Statmenas sviedimas (33 pav.). Pir­miausia ant vandens ištiesiama 8—10 metrų valo. Tatai galima padaryti lankstu arba tiesiog ištrauktam iš ri­tės valui leidžiant plaukti pavande­niui; kotas laikomas gulsčiai (1 pa­dėtis).

33 pav - Muselinė meškerė IIXPradžioje koto viršūnė visiškai lė­tai keliama aukštyn, leidžiant jai ar­tėti iki petiesir net šiek tiek už jo taip, kad valas labai lšlinktų, sudary­damas didžlulį skliaustą (2 padėtis). Kai kotas keliamas aukštyn, valo prieki­nis galas su pasaitėliu turi likti ant vandens.

Kai susidaro skliaustas (nuo koto viršūnės kabanti valo dalis nebetrau­kia į save valo galo su pavadėliu), pradedama antroji mosto dalis — mos­tas priekin. Mostas pradedamas plas­tiškai, toliau jis stiprinamas ir staigiai sustabdomas, kotui atsidūrus padėtyje, kurią rodo laikrodžio rodyklė 10 val. Pirmyn skrendanti viršutinė prie ko­to viršūnės esanti valo dalis išsilenkia, sudarydama didžiulės kilpos viršūnę, o priekinė valo dalis pasidaro šios kilpos pagrindu (3 padėtis). Tolyn besivingiuojanti kilpos viršūnė, pavirtusi pasagos pavidalo vingiu, vis labiau kelia nuo vandens plaukiančią valo dalį, kol ji kartu su pavadėliu pakyla į orą (4 padėtis). Tolyn taikinio kryp­timi beslenkanti kilpa pereina į siau­rą vingį, kuris apatinę kilpos dalį pri­verčia išsitiesti ir skristi priešinga sviedimui kryptimi (5 padėtis). Valo galas su pavadėliu savo skrydį baigia, persiversdamas išsitiesiant vingiui ir pasiekdamas vandens paviršių.

Svarbiausios šio sviedimo taisyklės būtų tokios:

  • koto viršūnę kelti lėtai, kad valas išlinktų, o ne išsitiestų,
  • koto neatloštl labiau, negu 15—30° nuo statmens,
  • valą versti vingiuotis, darant mostą kotu pirmyn ir kartu žemyn.

Kad šis sviedimas būtų taisyklingas, reikia žiūrėti, kad valas plauktų van­dens paviršiuje, nes nuskendęs svie­dimą labai apsunkina. Todėl tenka naudoti plaukianti valą arba svaido­mąją valo dalį ištepti riebalais, tačiau neliečiant pavadėlio. Skliaustinis sviedi­mas pavyksta geriau, kai valas sunkes­nis, nes tada ir trumpesnė svaidomoji valo dalis būna pakankamai svari. Svaidomosioms valo dalims esant vie­nodo ilgio, kai abu valai yra maždaug vienodo svorio, pranašesnis būna gunklinis valas. Sviedimas geriau pavyksta, kai daromas virš vandens, o ne nuo aukšto kranto. Mostas priekin labai palengvėja, kai dešine koja padaro­mas žingsnis pirmyn. Sviedimas taip pat palengvėja, kai vėjas pučia į nu­garą tačiau jį labai apsunkina prieši­nis vėjas.

Skliaustiniame sviedime svaidomoji valo dalis gali būti pailginta dviem būdais. Valui šaunant, kaip ir sviedžiant per galvą, o taip pat didi­nant skliaustus laisvu valu, kuris ištrau­kiamas oš ritės kairiosios rankos pirš­tais or paleidžiamas tuo metu, kai ko­tas pamažu keliamas aukštyn.

Skliaustiniame sviedime pasaitėlis padaro siaurą priekinį vingį, todėl ši­tokiu būdu labai patogu masalą svai­dyti ne tiktai tada, kai nėra erdvės už savęs valui ištiesti, bet ir tada, kai masalą reikia patupdyti po žemai nu­karusiomis medžių ar krūmų šakomis. Šis sviedimas yra tiesiog nepakeičia­mas, todėl jo turi išmokti kiekvienas muselininkas. O išmokti žymiai leng­viau, negu kitus svaidymo būdus. Jis būna nepaprastai įdomus, kai svaido­moji valo dalis pasiekia 15 ir dau­giau metrų ilgio.

Kai masalą reikia patupdyti po nu­karusiomis medžių šakomis kitame ar savame upės krante, tai praverčia gulstieji skliaustiniai sviedimai.

Alfonsas Kasulaitis


Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

time of year 2890054 960 720 480x384 - Luokijimas

Luokijimas

Atšąlus, ramiam orui esant, ant lygaus ežerų paviršiaus susiklosto ledas — lygus
Pakilti į Viršų