Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Ančių medžioklė - Medžiotojų darbai - rugpjūtis

Medžiotojų darbai – rugpjūtis

in Medžiotojo dienos

Baigiantis vasarai, medžiotojai gali daž­niau ir šautuvą prisiminti — šienu, dobilais jau apsirūpinta. Pašarai sukraunami darži­nėse, pašiūrėse — kad lietus neužlytų. Jei nėra pašiūrių, šieną galima laikyti kūgiuose, tik jų viršų būtina uždengti lentelių, tolio stogeliu. Nuo grunto drėgmės, šieną apsaugos apačioje paklotos kartys, žaga­rai. Sulytas, pajuodęs, pelėsiais dvokiantis šienas žvėrims buvęs nebuvęs.

Šiltais rugpiūčio vakarais itin malonu bokštelyje tykoti šerną: jau nekamuoja vidurvasario kaitra, mažiau uodų.

Rugpiūčio 15 dieną prasideda paukščių medžioklės sezonas — medžiojamos antys, laukiai, perkūno oželiai, slankos, jerubės, vandens ir balų paukščiai, laukiniai kar­veliai.

Ančių medžioklės būdai pakankamai ge­rai žinomi visiems medžiotojams. Šia proga tik norėtųsi priminti keletą specifinių an­čių medžioklės saugumo technikos taisyklių.

Niekuomet nešaukite į plaukiančią antį. Visų pirma — tai prieštarauja medžiotojo etikai, o antra — rikošetu nuo vandens at­šokę šratai gali sužaloti kitoje balos, eže­rėlio pusėje stovinti kitą medžiotoją. Ne­šaukite anties pakilusios žmogaus ūgio aukštyje.

Medžiojant iš laivelio, kategoriškai drau­džiama šaudyti per irkluotojo galvą. Be to, laivelio dugnas turi būti sausas, kad neslidinėtų kojos ir būtų galima išlaikyti pusiau­svyrą po šūvio.

Ieškodami nušauto ar sužeisto paukščio, niekuomet nesklaidykite krūmų, žolių šautu­vo buože, vamzdžiais. Netraukite šautuvu iš vandens nušauto paukščio.

Būreliams, neturintiems mokytų paukš­tinių medžioklinių šunų, reikėtų visiškai ne­leisti medžioti ančių ir kitų vandens paukš­čių, nes, medžiojant be šuns, 60—70 pro centų sužeistų ir nušautų ančių lieka neras­tos ir tampa lapių, mangutų, šunų, kačių grobiu.

Gintautas Kičas, Alfredas Seibutis

Facebook Komentarai

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

ducks 273351 960 720 480x384 - Didžioji antis

Didžioji antis

Tai buvo, rodos, taip neseniai, o jau prabėgo gerokas laiko tar­pas, kaip
biche 2783169 960 720 480x384 - Laižyklos stirnoms

Laižyklos stirnoms

Atrajojantieji gyviai virškinimui paleng­vinti reikalauja tam tikro kiekio druskos. Dėl to elniams
Pakilti į Viršų