roe deer1 - Medžiojamų žvėrių gaudymas

Medžiojamų žvėrių gaudymas

in Medžiotojo dienos

Žvėris gaudyti ne taip jau lengva. Juos gaudant reikia saugoti, kad jie nebūtų kankinami arba sužeidžiami. Reikia juos visai svei­kus nugabenti į reikiamą vietą.

Tad ir noriu šiame straipsnyje nupasakoti du žvėrių gaudymo būdus, kaip galima žvėris lengvai, jiems nepakenkiant, pagauti.

Vienas gaudymo būdas — gaudymas su tinklais. Tinklais gau­dymas daugiausia buvo naudojamas dar rusų laikais Baltvyžio girioj stirnoms gaudyti. Šis būdas taip pat tinka elniams ir briedžiams gaudyti, nes pasisekdavo ir šių gyvių nemaža sugauti, bet kadangi jie nebuvo reikalingi pervežti, todėl buvo paleidžiami vėl atgal į mišką.

Tinklas turi būti 1 km ilgumo ir 2 metrų platumo. Tinklui lai­kyti yra naudojamos lazdos, kurių galai išskėsti, kaip mūsų medinių šakių. Tos lazdos statomos reikiamoj vietoj po dvi. Lazdų apačios išskėstos, o šakymai suglausti ir per šakymus permesta kartelė, ant kurios ir būna užkabinama tinklo viršutinė virvė. Tinklas tiesiamas vienam kvartalo šone. Priešingam kvartalo šone stovi varikai, o li­kusieji šonai apkabinami vėliavėlėmis. Vėliavėlės turi būti didesnės už vilkų vėliavėles ir kabinamos 2 m aukštumoje. Tame kvartale, kur vyksta varymas, kvartalo gilumoje 20 ar 30 m atstumo nuo tinklo pasislepia žmonės, kurie stebi bėgančius žvėris.

Taip pasiruošus, galima pradėti varymą. Žvėrys pabaidyti sku­biai bėga pirmyn ir patenka tinklan. Tada pasislėpusieji žmonės bėga prie jų, prispaudžia tinklais ir suima aukščiau kelių užpakali­nes kojas, tuo tarpu priešakines kojas ištraukia iš tinklo ir ranko­mis laiko aukščiau kelių. Stirnos kojas reikia labai saugoti, nes jos greitai lūžta, todėl ir imamos ar rišamos aukščiau kelių. Žvėries vi­sos keturios kojos rišamos kartu, plačia, minkšta drobės juosta. Ko­jas rišti reikia taip, kad tarp priešakinių kojų būtų viena užpakalinė įterpta. Taip surišta stirna neštuvais nešama į tam tikrą žvėrims pervežti dėžę.

Dėžė turi būti aukšta ir pakankamai plati, kad žvėris galėtų laisvai stovėti ir gulėti, bet negali būti tokia didelė ir plati, kad jis galėtų sukinėtis. Dėžės durelės turi būti iš abiejų jos galų, o ati­daromos traukiant jas į viršų. Ventiliacijai reikalingi langiukai. Kad žvėris neapsidaužytų, dėžės vidaus šonus reikia išmušti mai­šais, prikemšant šieno.

Dėžėn žvėris įleidžiamas per vienas kurias dureles. Leidžiant į dėžę, pirmiausia įkišama galva, tada tik paleidžiamos kojos ir žvėris lengvai pastūmėtas, pats pašokęs ant kojų, įeina vidun.

Durelės nuleidžiamos ir jau tada žvėris vežamas į skirtą vietą. Dėžėje žvėris maitinamas tik tada, jei jis vežamas ilgiau, negu 24 valandas.

Šiuo būdu žvėris gaudyti patartina gilią žiemą, kada būna daug sniego, nes tada jis puldamas ir susipynęs į tinklą minkštai krinta ir nesusižeidžia. Gaudomas žvėris labai išsigąsta, todėl nešant neš­tuvuose patartina uždengti akis ir tada jis ramiau jaučiasi.

Antras gaudymo būdas — pritaikytas visiems metų laikams, nes juo gaudant žvėriui netenka puldinėti ar blaškytis ir todėl nieko nekenkia kieta žemė. Šiam gaudymui reikalinga pusė ha miško už­tverti 2 metrų aukščio tvora taip, kad užtvara būtų panaši į siauru kaklu, stora apačia butelį, kaip tai matyti iš dedamo brėžinio.

Brėžinys - Medžiojamų žvėrių gaudymas

Prie šoninių CC vartų pusės ½ kilometro tolumo miško gilumon primėtoma maisto. Toliau nuo užtvaros maistas mėtomas plačiame plote, o juo arčiau užtvaros, maistas mėtomas siauriau, taip, kad žvėris berinkdamas maistą įeitų į užtvarą. Užtvaroje irgi primė­tyta maisto, kuris, kaip iš plano matyti, išmėtomas siaurinant išmė­tymo plotą kaklelio link. Netoli kaklelio yra atitverta užtvara. Šios tvoros viduryje irgi yra vartai. Reikia pasakyti, kad šios užtvaros galiniai ir šoniniai vartai yra atidaromi aukštyn, o užtvaroje atitrau­kiami į šoną. Netoli nuo pirmutinių užtvaros vartų CC yra stebėji­mo bokšteliai, iš kurių matyti visas aptvertas plotas. Visi užtvaros vartai taip turi būti įtaisyti, kad šiuose bokšteliuose stebįs žmogus galėtų mechanišku būdu juos uždaryti.

Vadinasi, kaip tik pro pirmus vartus žvėris įeina, tuoj vartai uždaromi. Žvėris įeidinėdamas įeina i antrą atitvėrimą per vartus E; vartai E uždaromi ir žvėris toliau maisto viliojamas arba jau varant įeina per vartus F į patį užtvaros siaurumą — kakliuką. Kakliuko gale yra išleidžiamieji vartai I, už kurių stovi dėžė. Jei žvėris susi­galvoja kakleliu nebeiti, tai tada per tvoros plyšius reikia įkišti lazdą.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*