Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Kam reikalingos žinios apie orus ir klimatą?

in Patarimai

Turistai, keliaudami toliau nuo apgyventų vietų, susiduria ne tik su gamtos grožybėmis. Jie būna la­biau priklausomi nuo tiesioginio gamtos stichijos poveikio, kuris nesugebantiems prisitaikyti gali at­nešti ir nelaimių. Šia prasme ypač svarbūs oro reiš­kiniai: nuo gero ar blogo oro priklauso ne tik turis­to nuotaika bei savijauta, bet ir visos kelionės sėkmė. Žinios apie numatomo aplankyti rajono klimatą ir žygio metu labiausiai tikėtiną orų režimą reika­lingos visuose pasiruošimo kelionei etapuose. Apie tai reikia prisiminti, renkantis kelionės rajoną ir lai­ką, komplektuojant žygio aprangą ir nustatant mai­tinimo racioną. Be tokių žinių sunku pasirinkti tin­kamiausią maršruto variantą ir sudaryti žygio gra­fiką. Dar labiau jų prisireikia paties žygio metu. Prieš žygį būtina įsitikinti, kaip grupė sugeba pasinaudoti žiniomis apie klimatą ir numatyti žygio me­tu galinčias pasitaikyti orų permainas, ar moka apsisaugoti nuo darganų, panaudodama tas priemo­nes, kurios surandamos pakelėje ar yra turisto kup­rinėje.

Turizmui svarbius orų reiškinius, jų prigimtį bei paprasčiausius numatymo ir apsisaugojimo būdus nagrinėja turistinė meteorologija. Orai — tai atmosferos būsenos elementų (tempera­tūros, drėgmės, vėjo ir kt.) bei įvairių ore vykstan­čių reiškinių tam tikros sankaupos (deriniai), dės­ningai kintančios per parą ir per metus. Tai nely­ginant ore nuolat vykstančių šilumos ir drėgmės kaitos procesų atskiri momentai. Orų dėsningos kai­tos būdingus bruožus, pasikartojančius kurioje nors vietovėje per daugelį metų, vadiname tos vietovės klimatu. Orai ir klimatas — tai susijusios sąvokos, kurių pirmoji skirta atmosferos fizinės būsenos re­žimui, O antroji — jos statistiniams rodikliams api­bendrinti. Oro slėgis, vėjas, temperatūra, drėgmė ir kiti elementai išmatuojami prietaisais, o daugumai atmosferoje vykstančių reiškinių apskaičiuojamas pasikartojimo dažnumas.

J. Vaitkus

Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Latest from Patarimai

Sutartiniai ženklai žemėlapyje

Vietovėje sutinkami objektai žemėlapiuose ir pla­nuose vaizduojami sutartiniais ženklais. Masteliniai (kontūriniai) ženklai

Mastelis ir jo nustatymas

Apie žemėlapyje ar plane vaizduojamo žemės paviršiaus sumažinimo laipsnį galima spręsti iš

Planas ir žemėlapis

Teisingai orientuotis ir nepaklysti vietovėje gali­ma tik ją gerai pažįstant. Nepažįstama vietovė

Oro permainų numatymas

Orų kaitos pagrindinės priežastys. Dėl saulės spindulių kritimo kampo kitimo paros ir
Pakilti į Viršų