Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Ežeras vasarą - Ežero metai - vasara

Ežero metai – vasara

in Gamtos stebėjimai

Išbalo saulėje pakrantės pušynų ker­pės, pamažėle šyla ir ežero vilnis. Jei­gu temperatūrą gebėtume regėti, pamatytume, kaip po ilgesnio ramių orų tar­po susisluoksniuoja ežero vandens ma­sė. Paviršiuje — plonas vienodos tem­peratūros sluoksnelis, epilimnijonu va­dinamas. Giliau — temperatūrinio šuo­lio sluoksnis arba metalimnijonas; van­dens temperatūra čia kinta labai stai­giai keliais laipsniais viename met­re. Paskutinė — santykinės energetinės ramybės zona, hipolimnijonas, kurioje vandens temperatūra beveik nekinta iki pat dugno. Bet vasaros pradžioje, kai intensyviai kraunamas ežero šilu­minis „akumuliatorius, šių sluoksnių ribos dar labai nepastovios: gaivesniam vėjo šuorui ežero veidrodį pašiaušus, šiluma keliauja į gelmes. Plečiasi epilimnijono valdos, išnyksta arba stipriai susispaudžia temperatūrinio šuolio sluoksnis — visi sistemos elementai derinasi prie naujų sąlygų.

Kiekvieno ežero — vis kitas termi­nis „pyragas“. Seklieji, o ir gilesni, bet atviri vėjams ežerai dažnai tik epilimnijoną teturi. Ramiuose miško ežerė­liuose atvirkščiai, šis sluoksnis labai plonas. Nekantrus, „nieko nebijantis“ nardytojas — aštrių pojūčių mėgėjas — čia gali patirti nemalonių metalimnijono šiluminių kontrastų. Deja, ne visa­da tuo gali pasigirti: net ir posakis — „nardo vandenyje kaip žuvis“ čia netinka — žuvys metalimnijono ven­gia…

Ar tik vėjas sugeba išmaišyti pavir­šinį ežero vandens sluoksnį, suvieno­dinti jo temperatūrą? Šis klausimas paskutiniaisiais gyvenimo metais labai domino garsųjį respublikos ežerotyrininką prolesorių V. Chomskį. Ir štai garbingas mokslo vyras savo laborato­rijoje pradeda keistą eksperimentą: į vonelę su vandeniu lašina dažytą skys­tį, stebi, kaip nusidriekia spalvotos sūkurinės linijos, skaičiuoja. Taip „žai­džiant“, atskleidžiamas lietaus (pliuvijinės) sąmaišos mechanizmas, kuri pro­fesoriaus mokiniai vėliau pastebėjo ir ežeruose.

Ežerų hidrologinės vasaros pradžią kai kas tapatina su jų vandens masės tiesioginės terminės stratifikacijos (susisluoksniavimo) pradžia. Bet ši riba la­bai neapibrėžta, be to, kaip jau sakė­me, esti ežerų, kur tokios stratifikacijos visai nebūna. Todėl ir atsirado nuomo­nių, kad vasaros pradžia reikia lai­kyti datą, kai ežero vandens tempera­tūra pakyla iki kokios nors fiksuotos reikšmės. Manoma, kad tokia galėtų būti 10 °C vandens temperatūra. Kodėl? Pirma, yra duomenų, kad ši tempera­tūra yra ekologiškai svarbus barjeras, ribojantis pavasario ir vasaros sezonų planktoninių organizmų kompleksus; su ja sutampa ir aukštesniųjų vandens augalų (makrofitų) vegetacijos pra­džia. Antra, maždaug tokiai vandens paviršiaus temperatūrai esant prasideda ir gilesnių ežerų masės vertikali termi­nė stratifikacija.

Kada prasideda vasara mūsų ežeruo­se? Seklių ežerų vandens paviršius įšy­la iki 10 °C anksti, kai oro temperatū­ra dar tik 9 °C. Žuvinto ežere tai vi­dutiniškai sutampa su paskutinėmis balandžio mėnesio drenomis (IV.30). Gilesniems ežerams (Sartai, Žeimenys) šių abiejų charakteristikų datos sutam­pa, o patys gilieji įžengia į vasaros pradžią tada, kai oro temperatūra pa­kyla beveik iki 12 °C (Tauragnas — V. 18, Dusia — V. 12, Plateliai — V.19).

Nors iš pradžių įvairaus gylio ežerai šyla skirtingu intensyvumu, komfortiš­ką maudymuisi temperatūrą, jeigu ja lakysime 18 °C, pasiekia beveik vienu metu, vidutinei paros oro temperatūrai esant apie 16 °C. Aukščiausia vandens paviršiaus temperatūra ežeruose būna liepos mėnesio pabaigoje (vidutiniškai 19—20 °C), tačiau atskirais metais giliųjų ežerų (Tauragno) vande­nys labiausiai džiugina poilsiautojus rugpjūčio mėnesio pabaigoje (22 °C — VIII.26).

Šiltajame ežero sluoksnyje susitelkia didžiausia organinio pasaulio masė, taip pat ir ežero ekologinės piramidės pagrindas — pirminė produkcija: makrofitai ir fitoplanktonas. Ežerui šylant, pastarojo kompleksas keičiasi — diatomėjas išstumia melsvadumbliai, piroritiniai dumbliai ir kita vandens augali­ja — aukštesnioji ir žemesnioji. Tai didžiulis fabrikas, kuriame iš vandenyje ištirpusių mineralinių druskų, panau­dojant saulės energiją, gaminama organinė medžiaga. Bei ir „šalutinis“ šios gamybos produktas ežerui labai svar­bus: juk tai deguonis — gyvybės du­jos, kuriomis paviršinis vandens sluoksnis dienos metu, kai intensyviai vyksta fotosintezės procesai, būna stipriai persotintas.

Ežere — darbymetis. Vešliose fitoplanktono „pievose“ ganosi gausios smulkių gyvųjų organizmų — zooplanktono — bandos, kurias skuba retinti sidabru žvilganti žuvų mailiaus armija. Mikliai darbuojasi povandeni­nėse ežero lankose raudžių pulkai. Vandens temperatūrai pakilus iki 17 – 20 °C, į vestuvinę puotą čia suplaukia tingūs karšiai…

Dideli, pernelyg dideli, turtai susi­kaupę paviršiniame ežero vandens sluoksnyje. Ar suspėsi viską suimti, sudoroti? Tai ir krinta dribsniais „per­augęs“ planktonas į ežero dugną, kloja jį puriu patalu. Tuoj bakterijos sukrus, ir vėl virs darbas: dalis medžiagų su­grįš į vandenį, o kita dalis gulės ir lauks žmogaus. Ilgas gali būli tas lau­kimas, kol riebus sapropelis galiausiai paklius į laukus, ganyklas. O gal pa­gal mikroskopinio augalėlio skeletą ateities limnologas bandys įspėti ežero paslaptį: kodėl nuseko, pavyzdžiui, Švento ežeras?..

Sudėtingų ežerinės ekosistemos ele­mentų tarpusavio ryšių džiunglėse be didesnio vargo galima atsekti pagrin­dinę giją: abiotiniai veiksniai dažnai apsprendžia biotinius. Tačiau neretai būna ir atvirkščiai. Šiuo požiūriu labai charakteringas hidrologinis makrofitų, augančių iš ežerų ištekančių upelių vietose, vaidmuo. Jiems suvešėjus, susidaro savotiška augalinė ažūrinė už­tvanka, sulaikanti dalį pavasario metu ežere sukaupto vandens. Patvenktas vandens sluoksnis gali būti gana sto­ras. Baltuosiuose Lakajuose jis viduti­niškai siekia 27 centimetrus, t. y. net 79 procentus ežero vidutinės daugiame­tės vandens lygio svyravimo amplitu­dės pavasario metu. Nesunku suprasti, koks likimas šio vandens laukia: pagal stebėjimų Sartų ežere medžiagą, birže­lio – spalio mėnesiais iš ežeio išgaruo­ja vidutiniškai 49 centimetrų vandens sluoksnis. Taigi dažnas pasakymas, kad vasarą ežeringos upės vandeningesnės už neežeringas, ne visada pakankamai argumentuotas.

Nuo planktono kiekio labai priklau­so ežeio vandens skaidrumas. Vasaros mėnesiais jis paprastai būna mažiau­sias. Ypač daug drumzlių susikaupia ties viršutine metalimnijono riba, kur stebimi didžiausi vandens temperatūrų, tuo pačiu ir tankio, gradientai. Ties šiuo barjeru mirusio planktono — triptono – kelionė į ežero dugną kiek sulėtėja.

Nusėdusios organinės masės oksidaci­jai, savo ruožtu, reikia daug deguo­nies. Bet gerai stratifikuotuose ežeruo­se jo atsargos giliuose vandens sluoksniuose beveik nepapildomos, to­dėl ir vasarą čia gali kilti deguonies badas, atsirasti sieros vandenilio — mirties dujų…

Vasarą ežerų vilnimis nutįsta visa eilė vandens turizmo trasų. Šios kelio­nės teikia daug įspūdžių, žinių apie gimtąjį kraštą. Dideliu jų rėmėju ir propaguotoju buvo profesorius S. Kolu­paila, aprašęs nemažai ežerinių marš­rutų, pateikęs jų schemų.

Pamažu vėsta vasaros naktys. Vėsta ir ežeras: vis šaltesnis, sunkesnis darosi vanduo jo paviršiuje, todėl, vė­jui pajudinus, greičiau gilyn gilmzta, su kitais sluoksniais maišosi — nyksta terminis, „pyragas“. Rudenėja.

Kęstutis Kilkus


 

Facebook Komentarai

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

crow 2397589 960 720 480x384 - Šaltis miške

Šaltis miške

Didelis žiemos šaltis yra miško ir medžių priešas. Kaip žinome, juo toliau
6843938495 64dc7bb299 z 480x384 - Kaip žiemoja vabzdžiai

Kaip žiemoja vabzdžiai

Atėjo žiema … Ji trim savo veiksniais gresia gyvių gyvybei. Pirmas veiksnys
dscn2124 480x384 - Naktis balose

Naktis balose

Iš pat ryto graži diena. Vėjelio visiškai nėra, aplinkui viskas ramu. Tik
Pakilti į Viršų