Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

IMG 8562 min - 12, 16 ar 20 kalibras?

12, 16 ar 20 kalibras?

in Medžioklei

Tankiai girdime medžiotojų nusiskundimų, kad medžiodami jie daugelio paukščių neberanda, ar kad jiems tiek ir tiek sužeistų žvėrių pabėga, palikdami kraujuotus pėdsakus. Reiškinys, be abejo, negeistinas ne tik dėl to, kad tuo sumažėja bendras medžioklės rezultatas, bet dar labiau dėl to, kad tie pašauti žvėrys ir paukščiai ilgą laiką kankinasi, kol jie kur nors nusibaigia.

Tikras medžiotojas, kuris myli savo fauną, kuriam ji brangi turėtų griebtis visų priemonių, kad išvengtų tokių reiškinių ir apsaugotų žvėris nuo nereikalingų kankinimų. Viena iš priežasčių, kuri veda prie panašių reiškinių, yra ta, kad medžiotojai medžioklė­se vartoja mažo kalibro šautuvus. Dabar pas mus Lietuvoje dauguma medžiotojų vartoja 16 ar 20 kalibro šautuvus. 12 kalibras nyksta ir vis rečiau ir rečiau betenka tokius šautuvus medžioklėse pastebėti.

Dažnai tenka išgirsti mažųjų ka­librų mėgėjų-medžiotojų pasiaiškinimų, kad 12 kalibro šautuvas sunkesnis ir juo šaudant nesulyginamai lengviau pataikyti; dėl to geras šaulys ir geras medžiotojas mažo kalibro šautu­vu kaip tik rodo savo gabumus; kuo šautuvas didesnio kalibro, tuo vartojamas didesnis šratų užtaisas; kuo daugiau šratų, tuo didesnis šratais apšaudomas plotas.

Norėčiau šiek tiek šiuos samprotavimus pa­nagrinėti.

Kad 12 kalibro šautuvas yra sunkesnis ne­manyčiau, jog šis klausimas reikalautų daug paaiškinimų. 12 kalibro šautuvas iš viso per ½ kg sunkesnis už 16 kalibro šautuvą. Ar tas svorio skirtumas tiek daug jau reiškia suaugu­siam žmogui? Manau ne. Antras medžiotojų tvirtinimas reikalauja šiek tiek teoriškų paaiški­nimų. Šratais apšaudomo ploto dydis, kaip ži­noma, pareis nuo kampo dydžio (a), kurį suda­rys visi kraštutiniai šratai, išlėkdami iš šautuvo vamzdžio.

Šūviui įvykstant, šautuvo vamzdyje atsitinka štai kas.

 

1 brėžinys - 12, 16 ar 20 kalibras?

Visi šratai, veikiant juos parako dujoms, pra­deda judėti išilgai šautuvo vamzdžio. Tuo mo­mentu, kada šratai išlekia iš vamzdžio, visi šra­tai, judantieji išilgai vamzdžio sienelių, bent vienu savu tašku paliečia vamzdį. Tuo būdu, šie šratai susidūrimo su vamzdžiu taške stab­domi savo judesyje, ir dėl tokio sulaikymo gau­name tą, kad šratai nelekia toliau pirmine savo kryptimi, bet pradeda suktis ir tuoj nukrypsta į šonus, nes čia veikia mechanikos dėsnis: jei tam tikrą kūną veikia dvi jėgos (parako dujų ir jėga, kuri sulaiko tą judesį su­sidūrimo taške), kūnas juda toliau sudedamosios jėgos kryptimi. (2 ir 3 brėž.).

3 brėž. mano nurodyta, kaip vienas iš kraštutinių šratų, lėkdamas išilgai vamzdžio siene­lės pirmosios strėlelės kryptimi, susidūręs taške A su vamzdžiu, nukrypsta nuo savo krypties ir toliau lekia maždaug keliu, nurodytu strėlelės 2 nr.

Tokiu būdu ir gauname tą kampą (a), kuris apibūdina mums šratais apšaudomą plotą. Nuo ko gi pareina jo dydis?

Tas dydis pareina nuo šratų dydžio, nuo jų svorio ir, svarbiausia, nuo to greitčio, kuriuo šratas juda šautuvo vamzdyje, nes suprantama, kuo tas greitis bus didesnis, tuo smarkiau veiks šrato judėsį kiekviena išorinė priežastis.

Jei visuose šautuvuose bus vartojami šratai vienodo svorio ir dydžio, tada mes turėtumėm išvesti, kad pagaliau šratais apšaudomo ploto dydis pareina tik nuo to greitčio, kuriuo šra­tai juda šautuvo vamzdyje.

Ar tas greitis skirtingas 12, 16 ir 20 kalibro šautuvuose? Visi šautuvai projektuojami tuo būdu, kad tam tikrame atstume šratai turėtų reikalingą pramušamąją jėgą, ir tam tikrame at­stume jie, reiškia, turi turėti nustatytą greitį. O tas greitis pasiekiamas tam tikrais santy­kiais tarp parako ir šratų svorio. Tai ir aišku, kad jei reikia, jog šratai tam tikrame atstume turėty reikalingą greitį, tai didesniam šratų užtaisui reikia pavartoti ir didesnį parako už­taisą.

2 ir 3 brėžinys - 12, 16 ar 20 kalibras?Visa tai turėdami galvoje, mes prieiname prie išvados, kad išlėkimo kampai (a) vienodo tipo 12, 16 ir 20 kalibrų šautuvams yra vienodi, ir šratais apšaudomo ploto dydžiai irgi visiems vie­nodo tipo šautuvams yra vienodi, neatsižvelgiant į tų šautuvų kalibrą. Tas dydis gali skirtis įvairių kalibrų šautuvams tik tiek, kiek 12 kalibro šautuvo vamzdis yra platesnis už 16 kalibro šautuvo vamzdį, o pastarasis už 20 kalibro šautuvo vamzdį. Bet šis skirtumas yra tiek nežymus, kad jis praktiškos reikšmės neturi. Dabar eisiu prie galutinių savo išvadų.

Mes konstatavome, kad šratais apšaudomo ploto dydžiai 12, 16 ir 20 kalibro šautuvams yra praktiškai vienodi, bet šratų kiekis, kuris išdės­tytas šiame plote, yra skirtingas. Jei paimti 3 mm. šratus, tai 12 kalibro šovinys jų turi 210, 16 ka­libro šovinys 180, o 20 kalibro šovinys — 156. Išdėsčius tuos šratus vienodame plote lengva pastebėti, kad pirmu atveju jie gulės tankiai, antru jau rečiau, o trečiu ir visai retai. įsivaiz­duokime dabar šiame plote kokį nors gyvį. Aišku, kad pirmuoju atveju jis gaus daug šratų, antruoju mažiau, o trečiuoju visai mažai.

Bet kuo didesnis skaičius klius į tam tikrą žvėrį, tuo tikriau bus paliestas vienas iš tokių organų, kurių sužeidimas tučtuojau paguldys žvėrį vietoje, o kuo mažesnis skaičius šratų klius į tam tikrą gyvį, tuo tankiau sužeistas žvėris turės dar jėgų pabėgti ir pasislėpti. Visi, beveik be išimties, sužeisti žvėrys virsta lapių, šunų, kačių ar gangrenos aukomis. Bet, kol mirtis iš­gelbės juos nuo kančių, jie ilgą laiką turi kan­kintis, ilgą laiką turi vargti. Manau, kad nė vienas žvėris to neužsitarnavo, nekalbant jau apie tankiai beprasmį žvėrių naikinimą.

Visi šie sąmprotavimai verčia mane manyti ir tvirtinti, kad visi medžiotojai, kurie gerbia medžiotojo vardą, turėtų visose lauko medžio­klėse vartoti tik 12 kalibro šautuvus.

P. Urbonas

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

file0001026068385 480x384 - Šratų numeriai

Šratų numeriai

Greta klausimo apie šratinių šautuvų kalib­rus jau porą sykių mūsų straipsniuose buvo
waterfowlerminimal 480x384 - Apie šratus

Apie šratus

A. Mickevičius savo „Pono Tado“ poemoje mini, kad senieji Lietuvos medžiotojai laikydavę
Sluggun 480x384 - Tesiant kalibro temą

Tesiant kalibro temą

Praeitą savaitę, šioje svetainėje publikuotas mano straips­nis, kuriame aš paliečiau vieną priežasčių, dėl
Pakilti į Viršų